Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 4

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 4


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 4 Vòng 8


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.


1. Sam earned money by baby-sitting during the summer. The graph above shows how much he earned and spent for 4 weeks. According to the graph, during which week did Sam spend more than he earned?
A.  first week
B.  second week
C.  third week
D.  fourth week


2. Which symbol belongs in the box?
A.  >
B.  =
C.  <
D.  +

3. Julie is 5 years older than her brother Patrick. If n represents Julie’s age, which expression below represents Patrick’s age?
A.  n + 5
B.  n - 5
C.  5 + n
D.  5 - n


4. The graph above shows the attendance for the school year of 2 groups of students. About how many days were the students in Group A in attendance?
A.  50 days
B.  60 days
C.  100 days
D.  150 days


5. According to the description above, which boy was the tallest?
A.  Julio
B.  Yang
C.  Leonard
D.  Sam

6. Spooner township is 6 miles long and 6 miles wide. What is the area of the township?
A.  12 square miles
B.  6 square miles
C.  24 square miles
D.  36 square miles

7. A car is 4 meters long. How long is the car in millimeters?
A.  400
B.  3600
C.  4000
D.  8000

8. A pen costs $1.39. Sarah bought 3 pens. Not including tax, how much did Sarah pay?
A.  $6.39
B.  $2.97
C.  $4.17
D.  $4.99


9. How many passengers used the Grange airport for the six months shown in the table above?
A.  29
B.  290
C.  2900
D.  29000

10. Which of the following can be solved using the open sentence B - 5 = ?
A.  Dana bought just enough buttons to put five on each shirt she made. If B is the number of kinds of buttons she bought, how many shirts did Dana make?
B.  Lana bought five of each kind of bagel a bakery had in stock. If B is the number of kinds of bagels the bakery had, how many bagels did Lana buy?
C.  Carter sold five fewer boxes of cookies than Brad. If B is the number of boxes Brad sold, how many boxes of cookies did Carter sell?
D.  Harry found five new bugs for his collection today. If B is the number of bugs he had yesterday, how many does he have now?


Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: