Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 4

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 4


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 4 Vòng 7


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.


1. Janet created the number sentence above. What number does the n stand for in Janet’s number sentence?
A.  2
B.  6
C.  8
D.  16


2. Mr. Smith needs to keep track of how many lunches are ordered at his school each week. He made the table above with last week’s information. According to the table, what is the total number of school lunches ordered during the week?
A.  150
B.  250
C.  300
D.  400
3. Mr. Smith needs to plan the food delivery accordingly. He now knows that he needs to have more food delivered on Friday than on Monday. How many more students ordered school lunches on Friday than on Monday?
A.  55
B.  65
C.  75
D.  85


4. Rose lives on the street that is parallel to the railroad tracks. According to the image above, on what road does rose live?
A.  Oak Street
B.  Walnut Street
C.  Maple Street
D.  Elm Street

5. One day, Shawn spent $8.69 to have his watch repaired and $2.15 on library fines. Which is the BEST ESTIMATE of the amount of money Shawn spent that day?
A.  about $9
B.  about $10
C.  about $11
D.  about $12


6. Helen flips a coin six times. The results are heads, tails, heads, tails, tails, and tails. If the coin is tossed again, what is the chance that the result will be tails?
A.  0 chance
B.  1 out of 2
C.  1 out of 3
D.  2 out of 2


7. Todd created the number sentences above. He wants to know if you can figure out what numbers the shapes represent. What numbers do the shapes represent to make both of the number statements true?
A.  
B.  
C.  
D.  

8. Britney has read a certain number of books. Using the base 10 system, she told Rebecca the number of books was 1 ten, 7 ones, and 9 tenths. Which numeral represents how many books Britney read?
A.  0.179
B.  1.79
C.  17.9
D.  179.0


9. Nicholas is paying off his student loans. In the first year, he paid off 3,972 dollars. In the second year, he paid of 4,826 dollars. In the third year, he paid off 8,321 dollars. How many dollars has Nicholas paid on his student loans so far?
A.  17,119
B.  12,000
C.  13,002
D.  14,978

10. Allison runs a bookstore called All Booked Up. Her bookstore contains a section on traveling. There are 9 shelves containing 789 books in that section. Allison wants them to be spread equally on the shelves. What is 789 ÷ 9?
A.  76.4
B.  87.7
C.  95.8
D.  100.3


Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: