Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 4

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 4


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 4 Vòng 7


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.


1. The menu of a fast food restaurant is shown above. Sue had a hot dog, french fries, and milk at this restaurant. How much did she spend (not including sales tax)?
A.  $1.20
B.  $1.30
C.  $1.40
D.  $1.50


2. The students in Mrs. Smith’s class made a chart to show how they come to school. Each student made a mark beside one of the pictures to show how he or she comes to school. Sally is a student in Mrs. Smith’s class. Which one of the following statements is correct?
A.  It is more likely that Sally rides a bike than that she walks to school.
B.  It is more likely that Sally walks than that she takes the bus to school.
C.  It is more likely that Sally takes the bus than that she walks to school.
D.  It is more likely that Sally rides her bike than that she takes the bus to school.


3. What's the median market value of the houses listed?
A.  $50,000
B.  $65,000
C.  $70,000
D.  $80,000

4. What's the mean market value of the houses listed?
A.  $50,000
B.  $65,000
C.  $70,000
D.  $80,000


5. Anna has made a cake (as shown above) and frosted the top and all sides but not the bottom of the cake. She cuts the cake into 9 pieces. How many pieces are frosted on only one side?
A.  1
B.  2
C.  4
D.  6


6. Which geometric figure has a shape MOST like a baseball?
A.  cone
B.  cylinder
C.  pyramid
D.  sphere

7. Marisa is 65.75 inches tall. Jake is 64.5 inches tall. How much taller is Marisa?
A.  0.5 inch
B.  1.25 inch
C.  1 inch
D.  1.5 inch

8. Jasper took all the books out of a box and arranged them on two shelves. He put the same number of books on each shelf. If B represents the number of books that were in the box, which of the following could be used to find the number of books Jasper put on each shelf?
A.  B + 2 = ?
B.  B x 2 = ?
C.  B - 2 = ?
D.  B ÷ 2 = ?

9. Which unit of measurement would be most appropriate if you were to measure an angle?
A.  degrees
B.  inches
C.  pounds
D.  feet


10. Farmer Bill is fencing in the corner of his yard as shown in the picture. How much fencing will he need?
A.  9 yards
B.  10 yards
C.  12 yards
D.  24 yards


Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: