Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 4

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 4


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 4 Vòng 7


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.


1. Helen measured temperatures at various times of the day and night. A graph of her temperature information is given above. Helen’s graph shows that the hottest time of the day was:
A.  4 AM
B.  10 AM
C.  6 PM
D.  4 PM


2. School cooks at Central Middle School know that when pizza is served, 3 out of 5 students eat hot lunch. Pizza is being served for hot lunch today. If 200 students are in school today, estimate how many students will eat pizza.
A.  40
B.  100
C.  120
D.  150


3. Joe is standing at the corner of Green Street, Deli Street, and Main Street. The shortest distance for Joe to take to school would be
A.  along Main Street.
B.  along Green Street.
C.  along Deli Street.
D.  along Main and Deli Streets.

4. Information from a bottling plant showed that 0.5% of their bottles are flawed. What decimal portion is this flawed rate?
A.  0.005
B.  0.05
C.  50
D.  500

5. Henry cut three pairs of triangles in his Industrial Technology class. Which of the following pairs of triangles are not congruent?
A.  
B.  
C.  
D.  They are all congruent.

6. Ping pong balls are packed in boxes each containing 12 balls. The boxes are packed in crates each containing 12 boxes. If a sports store orders 100 crates, how many ping pong balls will it receive?
A.  1,200 balls
B.  1,440 balls
C.  12,000 balls
D.  14,400 balls


7. John took the temperature readings above. What was the average (mean) temperature for this period?
A.  57
B.  68
C.  59
D.  83

8. The temperature on Sunday was 12°C. On Monday the temperature was -8°C. How much colder was Monday?
A.  4°C
B.  6°C
C.  20°C
D.  30°C

9. The Smiths are planning to drive the 1,038 miles from their home to the Grand Canyon. They plan to drive 689 miles the first day. How many miles will they have left to drive to reach the Grand Canyon?
A.  349
B.  368
C.  451
D.  527

10. What is the geometric name for the shape of a can of soup?
A.  cone
B.  cylinder
C.  rectangle
D.  sphere


Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: