Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 4

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 4


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 4 Vòng 6


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.


1. Barbara is on the Bush High School newspaper committee. She decided to run an article on the number of players on the school’s sports teams. She created the table above, but she wants to use a graph in the paper. Which graph correctly shows the number of players on each team?
A.  
B.  
C.  
D.  


2. Maria rolled the highest possible score! According to the information above, what did Maria score?
A.  17
B.  21
C.  25
D.  30

3. Max is bringing home a bag of pretzels so that he and his friends will have something to eat while watching Ice Age. The bag of pretzels weighs between one and two pounds. Knowing that 1 pound equals 16 ounces, which of the following could be the weight of the pretzels?
A.  10 ounces
B.  14 ounces
C.  24 ounces
D.  36 ounces


4. Grace can win the game this turn! She is thankful that the color on the spinner that has the greatest chance of being spun is the same color she needs to win. According to the spinner above, what color does Grace need to spin to win?
A.  blue
B.  green
C.  yellow
D.  red


5. Melvin played around with the 12 acorns he collected from his backyard. He placed them in two different ways, shown above. Which expression shows the two ways Melvin placed his acorns?
A.  3 × 4 = 4 × 3
B.  3 × 4
C.  3 × 4 > 4 × 3
D.  3 × 4 < 4 × 3

6. Linda sold all the tickets for Elm Elementary School’s play last year. She sold 436 tickets. Eliza sold all the tickets for the school play this year. She sold 677 tickets. About how many tickets did Linda and Eliza sell in those two years?
A.  1,200
B.  1,100
C.  1,000
D.  900


7. Pete is a lumberjack. He and his team chopped down 428 trees in the past 4 months. If they chopped down the same amount of trees each month, how many trees did they chop per month?
A.  107
B.  111
C.  120
D.  96


8. When Crystal arrived at the birthday party, there was 5/9 of the cake left. Crystal ate 3/9 of the whole cake. How much of the cake is left now?
A.  2/9
B.  4/9
C.  6/9
D.  8/9


9. Bill keeps track of the weekly allowance he saved in his piggy bank. If he keeps saving his allowance in the pattern shown above, how much will Bill have saved at week 6?
A.  $8.00
B.  $9.00
C.  $10.00
D.  $12.00


10. Charlotte and Vinny have 20 marbles in all. Charlotte has 4 times as many marbles as Vinny. How many marbles does Charlotte have?
A.  14
B.  16
C.  18
D.  20


Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: