Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 4

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 4


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 4 Vòng 6


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.


1. Benjamin planted his first flower in his mother’s garden. He has been keeping track of how much the flower grows each week on the chart above. According to Benjamin’s chart, between which two weeks did the plant show the greatest increase in height?
A.  Weeks 5 and 6
B.  Weeks 4 and 5
C.  Weeks 1 and 2
D.  Weeks 3 and 4


2. Taylor made her very own magic square, shown above, on her whiteboard. In her magic square, the sum of the numbers in each row, column, and diagonal is the same. Unfortunately, two of the numbers in Taylor’s magic square were smudged. Which two numbers below are the numbers that were smudged?
A.  9 and 4
B.  10 and 2
C.  10 and 3
D.  9 and 3


3. Daniel knows he can solve the expression that Mrs. Jenkins put on the blackboard. If Daniel is correct, what number belongs in the box above?
A.  5
B.  15
C.  12
D.  30


264 + 812 + 53 + 506 = ?

4. Elizabeth is collecting used books to donate to foster homes all over the United States. The first year, she collected 264 books. The second year 812 books were collected. 53 books were collected in the third year. In the fourth year, 506 books were collected. How many books did Elizabeth collect for foster homes in the first four years?
A.  1,234
B.  1,453
C.  1,635
D.  1,879


5. William marked and labeled four random points on the grid figure above. Which of William’s points is (7,4)?
A.  point A
B.  point B
C.  point C
D.  point D


6. Anna is creative. Instead of the standard square of rectangle garden, she is making a circular garden. So far she has planted 85 tulips, shown above. According to the picture, what is the best estimate for the total number of tulips that will be in the garden?
A.  150–200
B.  300–400
C.  650–750
D.  1200–1300


7. On the way to school, Anthony saw a street sign in the shape of a hexagon, shown above. On the way home from school, Anthony saw a sign in the shape of a rhombus, also shown above. If the hexagon equals one whole, what fractional part of the hexagon is one rhombus of the same size sides?
A.  1/3
B.  1/2
C.  1/6
D.  1/4


0, 1, 3, 6, 10, _______

8. Mia didn’t have any money on Sunday. On Monday, she earned 1 dollar helping her mom. On Tuesday, she earned 3 dollars helping her neighbor. On Wednesday, she earned 6 dollars helping her aunt. On Thursday, she earned 10 dollars helping at her dad’s store. If the amount of money Mia earns increases at the same rate, how much will she earn on Friday?
A.  20
B.  15
C.  14
D.  26

9. Jorge is trying to decide what to do with the three coins that are in his pocket. He forgot how much he has to spend. If he takes the coins out, how much could Jorge not have?
A.  16¢
B.  55¢
C.  46¢
D.  25¢


10. Robert recorded the height of his plant every year. Which is the BEST way for Robert to show the information?
A.  line graph
B.  tally chart
C.  Venn diagram
D.  circle graph


Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: