Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 4

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 4


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 4 Vòng 6


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.


1. In the spinner game above, you win if you spin an odd number, and you lose if you spin an even number. What is the probability of winning?
A.  1 out of 4
B.  5 out of 15
C.  3 out of 4
D.  2 out of 4


2. After Anne connected the tips of the tentacles of this picture of a starfish, she got the drawing above. What is the name of the figure she drew?
A.  quadrilateral
B.  hexagon
C.  octagon
D.  pentagon


3. Andrew saw the figures above on his way to school. In which figure did he see the shape of a pyramid?
A.  Figure 1
B.  Figure 2
C.  Figure 3
D.  Figure 4

4. Which of these could be solved by using the open sentence A - 5 = ?
A.  Janis is 5 years older than Seth. If A is Seth’s age in years, how old is Janis?
B.  Todd is 5 years younger than Amelia. If A is Amelia’s age in years, how old is Todd?
C.  Isaac is 5 times as old as Bert. If A is Bert’s age in years, how old is Isaac?
D.  Nathan is one-fifth as old as Leslie. If A is Nathan’s age, how old is Leslie?

5. Suppose you had a cookie, a small apple and a pint carton of milk. Which of them is most likely to weigh about one pound?
A.  The cookie
B.  The carton of milk
C.  The apple
D.  They all weigh much more than a pound

6. Tonya has two black kittens and two white kittens. If she closes her eyes and picks up one kitten in each hand, which two kittens are MOST likely to be picked?
A.  Two white kittens
B.  Two black kittens
C.  One white kitten and one black kitten
D.  There’s no way to know.


7. This speedometer shows the speed at which Helen’s car is traveling. How many miles per hour faster must she go to be traveling 65 miles per hour?
A.  20 miles per hour
B.  45 miles per hour
C.  65 miles per hour
D.  25 miles per hour


8. The circle graph above shows how every dollar could be spent from the family budget. How much money is spent for clothing out of every dollar of income?
A.  $1.00
B.  10 cents
C.  1 cent
D.  156 cents

9. Sam can run 1000 yards in 4 minutes. At the same rate, how long will it take him to run 2250 yards?
A.  2 minutes
B.  8 minutes
C.  9 minutes
D.  12 minutes

10. Maria needed to fix a 3-inch by 4-inch rectangular area on the bathroom floor. How many 1-inch square tiles will she need?
A.  6
B.  7
C.  12
D.  14


Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: