Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 4

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 4


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 4 Vòng 6


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.


1. Use your common sense to fill in the blanks above. The best answer for blank 1 is
A.  5th
B.  7:00 PM
C.  600
D.  30
2. The best answer for blank 2 is
A.  5th
B.  7:00 PM
C.  600
D.  30
3. The best answer for blank 3 is
A.  5th
B.  7:00 PM
C.  600
D.  30
4. The best answer for blank 4 is
A.  5th
B.  7: 00 PM
C.  600
D.  30


5. Use this rule to find the missing number show above: multiply by 3, then add 2.
A.  16
B.  21
C.  23
D.  30

6. How many hours did Sarah sleep if she fell asleep at 9:00 PM and woke up at 7:00 AM?
A.  2
B.  9
C.  10
D.  7


7. About how long is the pencil shown above?
A.  7 cm
B.  10 cm
C.  20 cm
D.  15 cm


8. Johnson School had an “Olympics Day.” The chart shows the number of students in various events for each grade level. How many 8th graders entered in the events?
A.  50
B.  58
C.  60
D.  70


9. Joe took temperatures at various times of the day. The results are recorded in the graph above. According to the information, how much did the temperature fall between 1 PM and 3 PM?
A.  
B.  
C.  
D.  

10. You have two tickets in a school raffle. There are total 600 tickets in the raffle. If one ticket is drawn, what is the probability that it will be one of yours?
A.  600 out of two
B.  one out of 600
C.  two out of 600
D.  two out of six


Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: