Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 4

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 4


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 4 Vòng 5


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.


1. Grant is in science class. He was given shapes to place on a scale. Each of the different shapes have a different weight. If the scales above are balanced, which scale below should also be balanced?
A.  
B.  
C.  
D.  


2. Paula is in the chorus at Worker Station Elementary School. She has a winter concert this week, and she can only wear certain colors. She may wear blue, white, or black pants and a black, red, or white T-shirt. How many different outfits can Paula chose from?
A.  3
B.  8
C.  6
D.  9


3. Greg made the model above last year. The model shows how many baseball cards were in his collection. This year, Greg has 3 hundred more baseball cards. According to the model, how many baseball cards does Greg have now?
A.  4,463
B.  1,493
C.  1,763
D.  1,466

4. Vivian, Chris, and Stacy plan to evenly share the cost of Just Dance 2, which costs $38.89. Which is the best estimate of the amount each will have to pay?
A.  $10
B.  $16
C.  $13
D.  $8


5. Zack was doodling on a piece of paper and made the image above. Which angles in Zack’s doodle are acute angles?
A.  A and B
B.  B and E
C.  C and E
D.  A and D


6. Mrs. Craft poured the glasses of milk above for her 3 kids this morning. Which expression tells how much milk is in the glasses above?
A.  
B.  
C.  
D.  


7. Kyle has the magnet above. Which picture below shows a SLIDE of the magnet?
A.  
B.  
C.  
D.  

8. Brittany and Stacy have a bag of 104 candies. They want to find the greatest number of candies to put into 13 party favors so that each favor will have the same amount. Brittany says they should see how many times they can subtract 13 from 104. Stacy says they should divide 104 by 13. Who is correct?
A.  only Brittany
B.  only Stacy
C.  Both are wrong.
D.  Both are correct.


9. Oliver read the survey above in Kids Magazine. He wants to know how many kids participated in the survey above. If Oliver figures it out correctly, how many children will he say participated in the survey?
A.  56
B.  12
C.  34
D.  32


10. Nancy made a hundreds chart on a piece of paper, like the one above, so that the entire page was covered. Then she shut her eyes and put her finger on the chart. On which of the following is she most likely to place her finger?
A.  one-digit number
B.  two-digit number
C.  same probability
D.  three-digit number


Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: