Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 4

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 4


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 4 Vòng 5


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. The fuel cost of driving a truck is about 12 cents a mile. Approximately how much does it cost to drive a truck 96 miles?
A.  $0.90
B.  $6.00
C.  $8.00
D.  $12.00


2. The drawing shows the city boundaries of Dalmar. Estimate the area inside the city boundaries from the scale diagram above. Each square equals one square mile.
A.  10 square miles
B.  20 square miles
C.  30 square miles
D.  40 square miles

3. The height of many 8th grade boys is about _____________.
A.  1.6 meters.
B.  16 meters.
C.  160 meters.
D.  1600 meters.

4. Carla’s daily work-out at a gym lasts for 30 minutes. Today, Carla has exercised for 9 minutes in the gym. About what fractional part of her daily work-out has she completed?
A.  4/5
B.  1/3
C.  3/12
D.  1/9


5. About how much does a regular can of pop hold?
A.  1 ounce.
B.  1 pint.
C.  1 quart.
D.  1 gallon.

6. One year there were 1,546,257 people enrolled in Texas schools. What is the value of the 4 in the number?
A.  4
B.  40,000
C.  400
D.  4,000

7. A gallon of asphalt paint will cover about 250 square feet of surface area. The paint is sold in gallon cans only. About how many gallon cans are needed to paint a driveway with an area of 490 square feet?
A.  2 gallon cans
B.  250 gallon cans
C.  3 gallon cans
D.  480 gallon cans


8. Use the rule to find the pair of numbers that is missing.
A.  28, 4
B.  56, 8
C.  36, 6
D.  63, 7

9. Jacinta’s mother bought 25 inches of gold chain at $22 an inch. How much did she pay for the chain?
A.  $65
B.  $260
C.  $455
D.  $550

10. Urban Hill has 564,292 residents; Countryville has 23,625 residents. How many more residents live in Urban Hill than in Countryville?
A.  541,473 residents
B.  541,877 residents
C.  587,917 residents
D.  540,667 residents


Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: