Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 4

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 4


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 4 Vòng 5


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.


1. How many line segments are in the figure?
A.  10
B.  6
C.  8
D.  12

2. In a basketball free-throw contest, Matt made 75% of his shots; Dante made 5/6 of his shots; Brandon made 0.7 of his shots; Amanda made 4/5 of her shots. Who won the contest?
A.  Matt
B.  Dante
C.  Brandon
D.  Amanda


3. Look at the sequence shown above. Which of the following figures would come next in the sequence?
A.  
B.  
C.  
D.  

4. Three (3) lightbulbs in every box of 100 are broken. Natalia chooses 1 lightbulb at random from a box. What is the probability that she will choose a lightbulb that is broken?
A.  3/100
B.  3/97
C.  94/97
D.  97/100

5. Jason’s grocery bill totaled $36.15. He gave the cashier $40.00 in cash and $2.75 worth of store coupons. How much change did he receive?
A.  $ 1.10
B.  $ 6.60
C.  $33.40
D.  $78.90


6,342 – 4,051 = ?

6. What's the answer to the question above?
A.  2,291
B.  2,281
C.  2,311
D.  2,391


7. The high temperatures for a 5-day period are shown above. What is the mean (average) high temperature for the 5-day period?
A.  75°F
B.  78°F
C.  80°F
D.  81°F


4 × 120 = ?

8. What's the answer to the question above?
A.  420
B.  424
C.  460
D.  480

9. Denver's outdoor thermometer registered 5°F at 7:00 A.M. last Monday. If there was an 18°F drop in the temperature, how cold did it get in Denver last Monday?
A.  -23°F
B.  -13°F
C.  3°F
D.  23°F

10. Shane is buying a car and taking out a loan to make 45 monthly payments. About how long will it take him to finish paying for the car?
A.  3 years
B.  4 years
C.  7 years
D.  45 years


Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: