Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 4

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 4


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 4 Vòng 4


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.1. Sue asked 40 students what their favorite foods are. She separated the votes between boys and girls. Based on the information above, which of the following statements is correct?
A.  All of the girls chose pizza or ice cream.
B.  None of the boys chose sandwiches.
C.  Some of the girls chose sandwiches.
D.  Some of the boys chose pizza.


2. A box contains a number of crayons. They are 8 orange, 5 blue, 11 purple, 6 green, and 4 red crayons. If John grabs one from the box randomly, what color will he LEAST likely get?
A.  red
B.  purple
C.  orange
D.  blue3. Ben’s teacher made the graph above to show how many books Ben, Erin, and Maureen have read so far this year. She wants them to figure out how many books each symbol stands for. Ben knows that he has read 18 books. How many books does each symbol stand for?
A.  2
B.  3
C.  5
D.  64. A mother dog and her three puppies weigh a total of 32 pounds. The mother dog’s weight equals the weight of the three puppies together. What is the weight of the mother dog?
A.  4
B.  8
C.  12
D.  16


5. A large classroom will hold 108 chairs for an assembly. How should the teacher and her students arrange the chairs so that they have equal rows?
A.  12 rows of 8
B.  9 rows of 12
C.  10 rows of 12
D.  13 rows of 86. In Ms. Jones’ class of 36 students, 12 students walk to school, 18 students take the bus to school, and 6 students ride bikes to school. Which circle graph represents Ms. Jones’ class?
A.  Graph 1
B.  Graph 2
C.  Graph 3
D.  Graph 47. Which symbol belongs in the square to make a true number sentence?
A.  <
B.  >
C.  =
D.  #8. Which statement about the survey above is true?
A.  Stuffed animals and action figures received the fewest number of votes.
B.  Dolls and action figures received the most votes.
C.  Most children voted for dolls and building blocks as their favorite toys.
D.  Half of the votes were for video games and dolls as the favorite toys.


9. At the beginning of the school year, there were 573 students at King Elementary School. During the year, 46 students moved away and 32 new students came. How many students were there at the end of the year?
A.  527
B.  559
C.  573
D.  605


10. Paul bought a toy for $0.45. He gave the clerk $1.00. The clerk gave him two quarters and one other coin. What was the other coin?
A.  a quater
B.  a dime
C.  a penny
D.  a nickel
Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: