Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 4

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 4


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 4 Vòng 4


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. Mike presents you with the objects below. He is willing to give you the object that shows 7/8. The only way he will give it to you is if you correctly choose what shows 7/8. If you just chose correctly, what object did Mike just give you?
A.  
B.  
C.  
D.  


2. Rachel works with alligators for a living. She has discovered how quickly they usually grow. The information she discovered is on the table above. According to the table, if Rachel has taken care of an alligator from birth to age 10, about how much would the alligator have grown?
A.  6 feet
B.  9 feet
C.  10 feet
D.  17 feet


3. Fred took the first letter of his first name and drew in on a piece of paper, shown above. If Fred takes his initial and flips it once, what will it look like?
A.  
B.  
C.  
D.  


4. Lily’s teacher put the number sentence above on the blackboard. She is trying to figure out what number or numbers the box above can stand for to make the number sentence true. What number or numbers will Lily say the box can stand for if she is correct?
A.  0 only
B.  1 only
C.  0 or 1 only
D.  all numbers


5. George created the pattern above to use in his art portfolio. If George continues his pattern, what should be his 8th figure?
A.  
B.  
C.  
D.  

6. Helen is teaching her little sister about fact families. She wrote out the fact 72 ÷ 9 =. Which fact below should Helen tell her little sister belongs in the same fact family?
A.  
B.  
C.  
D.  

7. Derek was asked to write different number pairs that would make the number sentence above true. One of the number pairs Derek wrote was incorrect. Which of the number pairs below would make the number sentence above false?
A.  
B.  
C.  
D.  

8. Jenny has ten marbles in her pocket. Three of them are blue. Three of them are red. Four of them are green. She reaches into her pocket and pulls out a marble. What is the chance she will pull a RED marble from her pocket?
A.  1 out of 10
B.  2 out of 10
C.  3 out of 10
D.  4 out of 10


9. Cedar Grove Elementary School had a jump rope contest. Wilson jumped 293 times. Grace jumped 412 times. What is the BEST ESTIMATE of how many more times Grace jumped than Wilson?
A.  250
B.  100
C.  200
D.  50


10. Casey’s family visited the Franklin Park Zoo. An 18-foot giraffe there was the tallest animal they saw. Casey was 4.5 feet tall. How many times taller was the giraffe than Casey?
A.  3
B.  4
C.  5
D.  6


Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: