Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 4

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 4


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 4 Vòng 4


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.


1. The table above shows how much money William had in his savings account for each of the last four weeks. If he continues to save the same amount each week, which number expression tells how much he will have in week 7?
A.  7 × $2 = $14
B.  $8 + $8 = $16
C.  7 × $8 = $56
D.  $8 + $2 = $10


2. Jessica is drawing a square on the grid above. She has marked three of the corners of the square. What is the ordered pair for the fourth corner?
A.  (1,4)
B.  (2,1)
C.  (4,5)
D.  (5,2)

3. Christopher has gone to the mall exactly 250 times in his life. Which of the following is not true about the number 250?
A.  It is one-fourth of 1000.
B.  It is one-half of 500.
C.  It is 10 times 25.
D.  It is 25 times 100.


4. Kenneth is wrapping a present for a friend. He can choose from 4 patterns of wrapping paper and 3 colors of ribbon. When he wraps the present, he will use 1 pattern of paper and 1 color of ribbon. How many different ways could he wrap the present?
A.  12
B.  7
C.  24
D.  18


5. Caleb owns Ace Hardware. He had 4,056 screws in stock on Sunday. By the end of the week, he had 2,417 screws in stock. How many screws did Caleb’s hardware store sell that week?
A.  1,749
B.  6,473
C.  2,441
D.  1,639


6. When Alexis reads 3 pages of her book, she shades in 1 block of the large square above. Which decimal tell how far along Alexis is in her book?
A.  0.36
B.  3.6
C.  0.64
D.  6.3


7. Alexander just bought a new puppy, Bonnie. Bonnie is growing at a healthy rate. The graph above shows the puppy’s weight gain during her first week of life. Which of the following is not true about Bonnie?
A.  The puppy gained 2 ounces between Day 3 and Day 4.
B.  The puppy weighed 1 pound 8 oz. on Day 5.
C.  The puppy’s weight doubled during the first week.
D.  The puppy’s weight tripled during the first week.


378 × 6 = ?

8. Sydney is raising money for Cancer Care. She is asking everyone to donate $6. If 378 people donated $6, how many dollars has Sydney raised for Cancer Care?
A.  2,368
B.  2,268
C.  2,258
D.  3,268


9. Logan had 97 pennies in his piggy bank. The last few months he added more pennies to his piggy bank. Now he has 182 pennies. How many pennies did Logan add to his piggy bank?
A.  85
B.  100
C.  267
D.  398

10. Megan’s new Toyota Corolla has 4,982 miles on it. How many miles does Megan’s car have on it if she rounds to the nearest hundred miles?
A.  4,000
B.  4,900
C.  4,980
D.  5,000


Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: