Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 4

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 4


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 4 Vòng 4


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. Which unit of measurement would you use when measuring the diameter of a penny?
A.  grams
B.  cubic inches
C.  liters
D.  millimeters


2. Mrs. Perez wanted to know what she had for her physical education classes. She made the bar graph to show the amount of some of the supplies she has, but she forgot to put a scale on the graph. If Mrs. Perez has ten basketballs, six baseball bats, and eleven jump ropes, how many items does each horizontal line on the graph represent?
A.  4
B.  3
C.  2
D.  1

3. The filing cabinet in Mr. Holland’s music office contains 11 dozen file folders of classical and pop music. If 49 folders contain classical music, how many folders contain pop music?
A.  38 folders
B.  60 folders
C.  61 folders
D.  83 folders


4. The graph above shows the performances of Car A and Car B. Which one of the following statements CANNOT be determined from the information given in the graph?
A.  Car B drove faster than Car A.
B.  Both cars drove at a steady pace.
C.  It took Car A 2 hours longer than Car B to drive 240 miles.
D.  Car B drove over steeper terrain than Car A.

5. In a basketball shooting contest, 3 points are given for each basket made, and 2 points are taken away for each basket missed. Stacy made 6 shots and missed 4 shots. What was her score?
A.  10 points
B.  18 points
C.  24 points
D.  26 points

6. Sasha makes $5.20 per hour at his summer job. If he gets a 15% raise next summer, what will be his new hourly rate?
A.  $0.78 per hour
B.  $5.35 per hour
C.  $5.98 per hour
D.  $6.70 per hour


7. Based on this map, which one of the following statements is true?
A.  LaSalle Ave. and Nicollet Mall intersect.
B.  2nd Ave. S. and 3rd Ave. S. intersect at 13th Street.
C.  Washington Ave. and Marquette Ave. do not intersect.
D.  Nicollet Mall and Washington Ave. intersect.

8. Tony is making spaghetti for his son’s graduation party. The recipe calls for 2 pounds of ground beef for 8 servings. If he needs 120 servings, how many pounds of ground beef should he buy?
A.  12 pounds
B.  15 pounds
C.  30 pounds
D.  32 pounds


9. Anna made a bar graph for a geography project as shown above. What is the difference in area between Africa and N. America?
A.  2 million square miles
B.  3 million square miles
C.  4 million square miles
D.  21 million square miles


10. Pro-Pix will develop a 3" x 5" picture and a 4" x 6" picture for the same price. How would you compare the areas of the 2 pictures?
A.  The 4" x 6" is 2 square inches larger.
B.  The 4" x 6" is 1 square inch larger.
C.  The 4" x 6" is 4 square inches larger.
D.  The 4" x 6" is 9 square inches larger.


Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: