Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 4

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 4


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 4 Vòng 3


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.1. The Wheelchair Club has planned a race for wheelchair users. The race will start at the Court House and end at the Park. The race must travel along the streets shown on the map. The club would like the route to be 11 blocks long. Which route is 11 blocks long?
A.  (1st, Main) to (1st, Preston) to (3rd, Preston) to (3rd, Market) to (4th, Market) to (4th, Liberty)
B.  (1st, Main) to (5th, Main) to (5th, Liberty) to (4th, Liberty)
C.  (1st, Main) to (1st, Liberty) to (3rd, Liberty) to (3rd, Market) to (4th, Market) to (4th, Liberty)
D.  (1st, Main) to (3rd, Main) to (3rd, Broadway) to (4th, Broadway) to (4th, Liberty)2. To show the decimal 0.4 shaded on this base ten block, how many boxes should be shaded?
A.  2
B.  8
C.  4
D.  103. The table above shows the number of people who attended the spring play each day. How many more people attended the play on Saturday than on Thursday?
A.  17
B.  21
C.  38
D.  424. What fraction of this large square is shaded?
A.  4/8
B.  5/8
C.  6/8
D.  7/85. What is the perimeter of the polygon above?
A.  12 centimeters
B.  20 centimeters
C.  24 centimeters
D.  32 centimeters


6. Which unit would be used to measure the length of a car?
A.  centimeter
B.  gram
C.  meter
D.  ton7. Look at the pairs of numbers in the table above. What pair of numbers comes next in the table?
A.  10 and 27
B.  10 and 29
C.  12 and 27
D.  12 and 27


8. Which number sentence is true?
A.  7 × 6 = 6 × 7
B.  7 x (6 + 7) = 6 × 7
C.  7 – 6 = 6 – 7
D.  7 x (6 + 7) = 429. What is the missing factor?
A.  11
B.  12
C.  13
D.  1410. Read the temperature for Monday from the figure above. The temperature on Wednesday was 8° colder than Monday. What was the temperature on Wednesday?
A.  56°F
B.  60°F
C.  63°F
D.  70°F
Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: