Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 4

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 4


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 4 Vòng 3


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.


1. Angela recorded her weight over an 8-week period in the graph above. How much less did Angela weigh at the end of the 8-week period?
A.  6 pounds
B.  8 pounds
C.  125 pounds
D.  129 pounds


2. Maria, Sue, and Hong performed in the Murray Dance Recital. The length of each of their performances is listed above. Which dancer had the longest performance?
A.  Maria
B.  Sue
C.  Hong
D.  They were the same long.

3. A sample of 50 students was asked what type of pizza to order for a class party. Twenty (20) wanted sausage pizza. Based on the survey, predict how many students in a class of 450 students would want sausage pizza.
A.  22 students
B.  70 students
C.  180 students
D.  400 students

4. Sophia is measuring the amount of water in her fish tank. Which unit of measurement would be the most appropriate to use?
A.  liters
B.  meters
C.  inches
D.  square feet


5. Using the graph above, how many more students were enrolled at Mankato State University than at the University of Minnesota – Morris?
A.  9 students
B.  13 students
C.  9,000 students
D.  13,000 students


6. The graph above shows the average amount of precipitation from January to June in Keshaundra’s hometown. Which months average 5 inches or less in precipitation?
A.  March and April
B.  February, May, and June
C.  February and June
D.  January, February, May, and June


7. The high temperatures for a 5-day period in January are shown above. What is the median high temperature for the 5-day period?
A.  18°F
B.  19.6°F
C.  36°F
D.  98°F

8. Maya is building a pen for her dog. She has 24 feet of fencing. If she wants the pen to have 4 sides and the greatest possible area, what should the dimensions of the pen be?
A.  4 feet by 6 feet
B.  4 feet by 8 feet
C.  6 feet by 6 feet
D.  12 feet by 12 feet

9. You are shown four boxes. A prize is hidden in only one of them. If you choose one box at random, what is the probability that you will win the prize?
A.  1/4
B.  1/2
C.  3/4
D.  1


10. Four stores are located in the 1st Avenue Mall, as shown above. Which of the following lists the stores in order from west to east?
A.  Sports Shop, Gift Shop, Clothes Shop, Bakery
B.  Bakery, Clothes Shop, Sports Shop, Gift Shop
C.  Bakery, Gift Shop, Sports Shop, Clothes Shop
D.  Gift Shop, Sports Shop, Clothes Shop, Bakery


Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: