Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 2

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 2Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 2 Vòng 25


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1.  Helen measured temperatures at various times of the day and night. A graph of her temperature information is given above. Helen’s graph shows that the hottest time of the day was:


        A.  4 AM         B.  10 AM         C.  6 PM         D.  4 PM
\
2.  School cooks at Central Middle School know that when pizza is served, 3 out of 5 students eat hot lunch. Pizza is being served for hot lunch today. If 200 students are in school today, how many student are expected to eat pizza?


        A.  40         B.  100         C.  120         D.  150

3.  Joe is standing at the corner of Green Street, Deli Street, and Main Street. If Joe were in a hurry to get to school and takes the shortest route, which street or streets would he take?


        A.  along Main Street.
        B.  along Green Street.
        C.  along Deli Street.
        D.  along Main and Deli Streets.

4.  Bottle It Up just realized there was a flaw in some of their bottles last year. Their report shows that 0.5% of the bottles manufactured were flawed. What is the decimal portion of flawed bottles?


        A.  0.005         B.  0.05         C.  50         D.  500

5.  Henry cut three pairs of triangles in his Industrial Technology class. Which of the following pairs of triangles are not congruent?


        A.           B.  


        C.           D.  They are all congruent.

6.  Ping pong balls are packed in boxes each containing 12 balls. The boxes are packed in crates each containing 12 boxes. If a sports store orders 100 crates, how many ping pong balls will it receive?


        A.  1,200 balls         B.  1,440 balls         C.  12,000 balls         D.  14,400 balls

7.  John needs to keep track of the weather for his science report. He created the chart above. According to John’s chart, what was the mean temperature?


        A.  57         B.  68         C.  59         D.  83

8.  Ella lives in Alaska. On Sunday, she noticed the temperature was 12°C. She was disappointed to see that the temperature had dropped to -8°C on Monday. How much colder was it on Monday?


        A.  4°C         B.  6°C         C.  20°C         D.  30°C

9.  The Smiths are planning to drive the 1,038 miles from their home to the Grand Canyon. They plan to drive 689 miles the first day. How many miles will they have left to drive to reach the Grand Canyon?


        A.  349         B.  368         C.  451         D.  527

10.  David’s mom is sick. He walked to Wal-Mart and bought her a can of chicken noodle soup. What is the geometric name for the shape of a can of soup?


        A.  cone         B.  cylinder         C.  rectangle         D.  sphere
Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: