Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 4

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 4


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 4 Vòng 2


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.


1. For his science class, Sam recorded the amounts of rainfall for one 4-day period, as shown above. On what day of the week did Sam record the least amount of rainfall?
A.  Monday
B.  Tuesdays
C.  Wednesday
D.  Thursday

2. Carla is writing a report on Florida. In her report she wrote that the average temperature during January in Pensacola is 61° Fahrenheit. She also wrote that the average temperature during January in Miami is 76° Fahrenheit. Using Carla’s report, if you let d represent the difference between the average temperatures in Pensacola and Miami during January, which of the following expressions represents d correctly?
A.  d = 76 + 61
B.  d = 76 – 61
C.  d = 76 × 61
D.  d = 76 ÷ 61


3. Jackson has tickets to go see a football game at the stadium in Florida that holds the second greatest number of people. According to the bar graph above, which stadium will Jackson be attending?
A.  Citrus Bowl
B.  Florida Field
C.  Orange Bowl
D.  Pro Player Stadium


4. Javier is getting new carpet for his bedroom. The shaded area in the picture above shows the size and shape of his bedroom. What is the area of Javier’s bedroom?
A.  100 square feet
B.  80 square feet
C.  72 square feet
D.  64 square feet

5. Sean’s mother sent him to H-E-B to buy 2 pounds of apples. Which of the following scales shows 2 pounds of apples?
A.  
B.  
C.  
D.  


6. Claire is at Buckland Hills Mall with her mom. Claire wants to go to the toy store to buy her friend a Christmas present. Her mom gave her permission, but told Claire to meet her at the shoe store in 15 minutes. Which ordered pair on the grid represents the shoe store?
A.  (2, 8)
B.  (3, 9)
C.  (8, 2)
D.  (9, 3)


7. Pat is making a key ring by stringing beads on a leather strip. He may choose one of the following 2 colors for the leather strip: BLACK or WHITE. Then he may choose one of the following 3 colors for the beads: RED or BLUE or YELLOW. How many different color combinations can Pat make?
A.  8
B.  6
C.  4
D.  2


8. It is time for Mr. Nacarrato’s class to go from the art room to the cafeteria. Mr. Nacarrato always lines up his class the same way when they move from room to room. The order is shown above. According to the pattern, what are the next two students in line?
A.  boy, boy
B.  boy, girl
C.  girl, boy
D.  girl, girl


9. Michelle is going fishing in Florida with her dad. She is determined to catch the largest black sea bass ever. She knows that one of the largest black sea bass ever caught in Florida weighed 5 pounds, 1 ounce. Which of the following shows the weight of the black sea bass in ounces?
A.  81 ounces
B.  86 ounces
C.  91 ounces
D.  80 ounces

10. Justin is studying ants and his friend, Ben, is studying bats. They found out that there are about 20 times as many species of ants as there are species of bats. If b represents the number of species of bats, which expression represents the number of species of ants?
A.  b + 20
B.  b ÷ 20
C.  20 × b
D.  20 ÷ b


Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: