Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 4

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 4


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 4 Vòng 2


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.


1. Madeline cut out a piece of white paper to paste on the front of her journal. The picture above shows the shape of the paper. What is the perimeter of Madeline’s white paper?
A.  24 units
B.  24 sq. units
C.  26 units
D.  26 sq. units

2. Ryan and his 3 friends played Cruis’n USA on his Nintendo 64. The scores are listed below. What was the highest score they earned?
A.  8,456
B.  8,799
C.  8,009
D.  8,540


3. Kathy is drawing a pattern of dots as shown above. If the pattern continues, how many dots will she draw for the next figure?
A.  18
B.  16
C.  14
D.  12


4. Michael and Zachary are using grid paper to play Dots and Boxes. Michael placed the first dot on the paper. What is the ordered number pair to identify Michael’s dot?
A.  (6, 2)
B.  (5, 3)
C.  (2, 6)
D.  (3, 5)

5. Kaylee wants to attend Sarah Lawrence College. She is trying to figure out how much it will cost her over four years. She wrote down on a piece of paper that it costs $56,907 for one year. However, the 6 was supposed to be a 9. About how many dollars off was Kaylee?
A.  three hundred
B.  nine hundred
C.  one thousand
D.  three thousand


6. When Keith got to school, he noticed the sign in front of the school, shown above. Which of the following best describes, in geometric terms, what happened to the “H”?
A.  a single flip
B.  a single slide
C.  a single 90° turn (rotation)
D.  a single 180° turn (rotation)


7. Fay picked apples in the orchard last week. She picked 45 apples on Monday, 57 on Tuesday, and 39 on Wednesday. How many apples did she pick in all during the three days?
A.  84
B.  92
C.  102
D.  141


8. Tyler is excited to be learning about plants in school. He and his mother decided to grow a bean plant at home. Which of the following units would be the most appropriate for measuring the height of the bean plant?
A.  liter
B.  meter
C.  kilogram
D.  inch


{21, 6, 19, 11, 10}

9. Alyssa wrote down the ages of all of her cousins. What age is the median of all the ages listed above?
A.  6
B.  10
C.  11
D.  19

10. Dylan has travelled a lot this past summer. He went a total of 6,447 miles. How far did Dylan travel if he rounded the miles to the nearest thousand?
A.  7,000
B.  6,450
C.  6,400
D.  6,000


Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: