Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 4

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 4


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 4 Vòng 2


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.


1. A snowflake has many lines of symmetry. Which of the following shows a line of symmetry of the snowflake?
A.  
B.  
C.  
D.  

2. Curtis needs approximately 3000 calories per day to maintain his weight. His wrestling coach suggested that 45% of his calories come from carbohydrates. How many calories should come from carbohydrates?
A.  135 calories
B.  450 calories
C.  1350 calories
D.  1500 calories


3. Use the Wind Chill Factor Chart shown above to answer the question. If the thermometer reading is –10° Fahrenheit and the wind speed is 20 miles per hour, what is the wind chill factor?
A.  -53°F
B.  -34°F
C.  -24°F
D.  3°F

4. Heather’s diet consists of approximately 3000 calories a day. If 750 calories come from fat, what percentage of the total calories is that?
A.  2.5%
B.  4%
C.  25%
D.  40%


5. The chart above shows the population of the largest cities in the U.S. How many people live in the 3 largest U.S. cities?
A.  7 million people
B.  10.5 million people
C.  13 million people
D.  19 million people

6. A model airplane is built on a scale of 1 inch = 18 feet. The length of the model measures 12 inches. What is the actual length of the airplane?
A.  30 feet
B.  150 feet
C.  200 feet
D.  400 feet

7. Katie lives in a small town with a current population of 75,000. If the population increases 5% each year, how many people will live there next year?
A.  37,500 people
B.  3,750 people
C.  78,750 people
D.  112,500 people

8. Three-fourths of the students at Ames High School have part-time jobs. Which one of the following statements about Ames High School students is NOT true?
A.  75% have part-time jobs
B.  fewer than 1/2 of the students have part-time jobs
C.  1/4 do not have part-time jobs
D.  25% do not have part-time jobs


9. Jeffrey read the advertisement in the newspaper. Which would represent the weekly range in gross pay (before taxes) that Jeffrey could earn if he took this job?
A.  $240.00 – $320.00
B.  $ 85.00 – $255.00
C.  $255.00 – $340.00
D.  $300.00 – $400.00

10. Nate worked for 7 days at the Minnesota State Fair and made $397.60. If he worked 8 hours a day, what was his hourly pay?
A.  $6.67
B.  $7.10
C.  $26.50
D.  $56.80


Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: