Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 4

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 4


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 4 Vòng 2


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. A can of Mountain Dew contains 56 milligrams of caffeine. A cup of coffee contains 184 milligrams of caffeine. How many cans of Mountain Dew are needed to get the amount of caffeine in one cup of coffee?
A.  about 1/3 of a can
B.  about 4 cans
C.  about 12/9 cans
D.  about 120 cans


2. For a school project, Quentin had to make a grid map of his back yard above. According to this map, which ordered pair gives the location of the doghouse?
A.  (6, 4)
B.  (5, 1)
C.  (3, 2)
D.  (1, 5)


3. Which geoboard figure below has the same number of square units as the figure above?
A.  
B.  
C.  
D.  

4. Amber is buying a car that costs $3495.00. The downpayment is $1900.00. About how much Amber still owes for the car after the downpayment?
A.  $1500.00
B.  $2500.00
C.  $3300.00
D.  $5500.00


5. According to the diagram above, what is the perimeter of Mr. Streeter’s classroom?
A.  13 meters
B.  22 meters
C.  26 meters
D.  36 meters


6. In the picture above, each ball on the scale weighs the same. How much does EACH ball weigh?
A.  40 grams
B.  35 grams
C.  20 grams
D.  15 grams

7. Conway Office Building has a space measures 200 feet by 150 feet. If 1/3 of the space is being rented, how many square feet are rented?
A.  30,000 square feet
B.  10,000 square feet
C.  20,000 square feet
D.  233 square feet

8. If you drive your car 50 miles per hour, how many miles would you travel after 28 minutes?
A.  2 miles
B.  25 miles
C.  80 miles
D.  1500 miles


9. John saw the advertisement above in the newspaper. If he decided to buy two such T-shirts, how much would John pay for the two T-shirts?
A.  $ 6.25
B.  $18.75
C.  $24.50
D.  $25.00

10. It takes Katherine about 19 minutes to walk to school. She has walked for 14 minutes. About what percentage of her walk has she completed?
A.  15%
B.  20%
C.  50%
D.  74%


Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: