Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 4

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 4


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 4 Vòng 18


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.


1. The model above illustrates a fraction subtraction. According to the model, what is the difference of the two fractions?
A.  5/0
B.  2/3
C.  3/8
D.  5/8

2. What is the product for (7 × 3) × 3?
A.  13
B.  30
C.  63
D.  72


3. What is the probability that the spinner will stop on the section with letter D?
A.  0
B.  1
C.  2/3
D.  1/3

4. Which of the following numbers is between 19 and 26, and is also a multiple of 3?
A.  25
B.  21
C.  20
D.  23


5. What is the answer to the subtraction operation above?
A.  3/8
B.  2/8
C.  4/8
D.  7/8


6. The thermometer above shows the current temperature. If the temperature is expected to rise 20 degrees by this afternoon, what will the temperature be?
A.  40°F
B.  60°F
C.  80°F
D.  100°F

7. Which number has a 6 in the ten thousands place?
A.  62,039
B.  46,312
C.  21,698
D.  14,368

8. An apple weighs 6 ounces. About how much would a bag of 8 apples weigh?
A.  3 grams
B.  3 pounds
C.  12 ounces
D.  12 kilograms


80,000 + 3,000 + 50 + 7

9. The number above is written in expanded form. What is it in the standard numerical form?
A.  83,057
B.  83,570
C.  3,750
D.  8,057

10. Which of the following numbers is a multiple of 7?
A.  12
B.  16
C.  20
D.  28


Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: