Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 4

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 4


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 4 Vòng 18


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.


1. If the crayon numbers above form a whole number, which crayon represents the hundreds place?
A.  3
B.  6
C.  7
D.  8

2. Washington Elementary School has 483 students this year. What is 483 rounded to the nearest ten?
A.  400
B.  480
C.  490
D.  500


3. What fraction names the shaded part of the model above?
A.  
B.  
C.  
D.  


4. The circle graph above shows the results of a survey. Which kind of book is the MOST popular in this survey?
A.  Mystery
B.  Biography
C.  Adventure
D.  Humorous

5. If Jared started his homework at 3:15 PM and finished it at 5:30 PM, how long did it take Jared to finish his homework?
A.  2 hours and 15 minutes
B.  2 hours and 45 minutes
C.  3 hours and 10 minutes
D.  1 hour and 30 minutes

6. A blue whale is usually 100 feet long. A sei whale is 45 feet long. How many feet is the whale shorter than the blue whale?
A.  50 feet
B.  55 feet
C.  60 feet
D.  65 feet


7. This is a map of Sareena’s backyard. What is the perimeter of her backyard?
A.  64 ft
B.  76 ft
C.  84 ft
D.  98 ft


8. When the spinner above is spun, which section will it be LEAST likely to land on?
A.  4
B.  3
C.  2
D.  1

9. Peter was born in 1981. His sister, Sally, was born four years before him. Peter's brother, Ryan, was born nine years after Sally. In what years were Sally and Ryan born?
A.  1972 and 1985
B.  1977 and 1986
C.  1977 and 1990
D.  1985 and 1996

10. The students at Cuffe School voted on the name for their baseball team. Their choices were the Eagles, the Tigers, and the Dolphins. There are 377 students at Cuffe School. 120 students voted to name the team the Eagles; 94 students voted to name the team the Tigers. If every student voted, how many students voted to call the team the Dolphins?
A.  94
B.  120
C.  163
D.  377


Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: