Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 4

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 4


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 4 Vòng 17


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.


1. For the story problem above, what is the BEST method of solving it?
A.  Add 3 + 2 + 8 + 5, then subtract 2 from that answer.
B.  Add 3 + 2 + 8 + 5, then divide that answer by 2.
C.  Multiply 3 × 2 × 8 × 5, then subtract 2 from that answer.
D.  Multiply 3 × 2 × 8 × 5, then divide that answer by 2.

2. Which of the following figures shows two parallel line segments?
A.  
B.  
C.  
D.  


3. Look at the grid above. What is the ordered pair at point M?
A.  (3, 4)
B.  (3, 6)
C.  (4, 5)
D.  (5, 4)

4. What number do you get if you round 6,579 to the nearest ten?
A.  6,580
B.  6,600
C.  7,000
D.  7,080


5. What figure is shown above?
A.  segment
B.  line
C.  ray
D.  angle

6. Leigh counted 1,240 stickers in her sticker collection. When she recorded the number, she made a mistake and wrote 5 for the digit 2. By how many did she change the number of stickers?
A.  3
B.  30
C.  300
D.  3,000


7. What fact is missing from the family above?
A.  48 – 8 = 40
B.  48 ÷ 8 = 6
C.  48 + 6 = 54
D.  48 ÷ 4 = 12

8. What is three-fifths added to one-fifth?
A.  four-tenths
B.  four-fifths
C.  four-fourths
D.  two-fifths


9. Look at the number pairs listed in the chart. What is the missing number?
A.  3
B.  4
C.  6
D.  7

10. Mr. Romero bought a bag of 15 marbles for Annie, Keshia, and Raul to share. Which of these expressions shows how many marbles each child should receive?
A.  15 + 3
B.  15 – 3
C.  15 × 3
D.  15 ÷ 3


Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: