Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 4

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 4


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 4 Vòng 17


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.


1. Quentin is designing a circular garden for the entrance to the high school. If the radius of the garden is 3 meters, how many meters of edging will Quentin need to surround the garden? (Use π = 3.14.)
A.  9.42 meters
B.  18.84 meters
C.  28.26 meters
D.  6.28 meters


154, 144, 134, 124, _______

2. Carla is walking down the street and she observes the address numbers on the first, second, third, and fourth houses on one block listed above. If this pattern continues, what address number will be on the fifth house on the block?
A.  142
B.  104
C.  114
D.  112

3. What is the value of the digit 8 in 38,457,334?
A.  8
B.  8000
C.  800000
D.  8000000

4. Which of the following figures shows a right angle?
A.  
B.  
C.  
D.  


5. Based on the length mark, about how long is the rectangle?
A.  5 inches
B.  4 inches
C.  3 inches
D.  2 inches

6. James had a king-size chocolate bar at lunch. He broke it up into three different pieces. The first piece equaled 1/2 of the bar, the second piece equaled 1/8 of the bar, and the last piece equaled 1/4 of the bar. How are these amounts arranged in order from least to greatest?
A.  
B.  
C.  
D.  

7. A pet store has 49 brown cats and 123 cats in other colors. How many cats does the store have in all?
A.  24
B.  162
C.  172
D.  161


8. Study the number line above. What is the missing number at the arrow?
A.  503
B.  530
C.  552
D.  570


13, 18, 16, 21, 19, 24, 22, _______

9. What number comes next in this pattern?
A.  28
B.  27
C.  25
D.  20

10. Susie collected 28 stamps in the first year. In the second year, she collected twice as many stamps as the first year. In the third year, she collected 78. How many stamps did Susie collect in the 3 years?
A.  152
B.  134
C.  162
D.  174


Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: