Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 4

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 4


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 4 Vòng 16


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.
1. There are 12 disks in a bag. You are going to take one disk out of the bag without looking. Which disk would you most likely get?
A.  
B.  
C.  
D.  
2. Which garden has 4 more apples than Garden A?
A.  garden E
B.  garden B
C.  garden C
D.  garden D
3. Look at the picture above. What fraction is the shaded part?
A.  1/4
B.  1/2
C.  3/4
D.  5/8
4. Which one of the following questions can be answered in the same way as the question above?
A.  A box of raisins costs $3.00. How many boxes are needed to feed 10 children?
B.  A movie ticket costs $4.00. How many tickets can be purchased with $20.00?
C.  A candy bar costs $1.00. How much would 5 candy bars cost?
D.  none of them


5. Sam wants to measure how fast his heart beats. What should he use?
A.  thermometer
B.  stop watch
C.  ruler
D.  balance9, 12, 11, 14, 13, 16, 15, ___, ___


6. What two numbers come next in this number pattern?
A.  14, 17
B.  18, 17
C.  16, 19
D.  20, 23
7. At 9:30 AM Kathleen started painting one of her bedroom walls. By 10:00 AM she had painted this much of the wall. If she continues at this rate, at what time should she finish painting this wall?
A.  10:30 AM
B.  11:00 AM
C.  11:30 AM
D.  12:00 AM
8. How many faces, edges, and corners (vertices) are in the rectangular prism shown above?
A.  6 faces, 12 edges, and 8 corners (vertices)
B.  6 faces, 8 edges, and 12 corners (vertices)
C.  8 faces, 6 edges, and 12 corners (vertices)
D.  10 faces, 11 edges, and 13 corners (vertices)
9. The ordered number pairs for the figure above are given. J = (3, 2), K = (3, 6), L = (6, 6), M = (9, 2). If you slide this figure 2 units to the right, what would be the new set of ordered number pairs for the figure?
A.  J(1, 0), K(3, 8), L(7, 8), M(10, 9)
B.  J(3, 4), K(3, 8), L(6, 8), M(9, 4)
C.  J(5, 2), K(5, 6), L(8, 6), M(11, 2)
D.  J(1, 2), K(1, 6), L(4, 6), M(7, 2)
10. Which symbol makes this number sentence true?
A.  +
B.  -
C.  x
D.  ÷
Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: