Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 4

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 4


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 4 Vòng 16


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. Which of the following pictures illustrates a rotation (turn)?
A.  
B.  
C.  
D.  


2. Ray’s mom read the thermometer above and said he could go swimming when the temperature gets to 80° or more. The newspaper said the temperature will rise 2° per day. The thermometer shows today’s temperature. How long will it be before Ray is allowed to go swimming?
A.  1 more day
B.  3 more days
C.  4 more days
D.  7 more days

3. Which of the following times on the face of a clock show the hour hand and the minute hand perpendicular?
A.  10:00 and 2:00
B.  3:00 and 6:00
C.  3:00 and 9:00
D.  4:00 and 8:00


4. In her science class, Emily uses two beakers to hold the water she needs for an experiment. Each beaker holds 1 liter. How many milliliters of water does she use in the experiment?
A.  2 ml
B.  200 ml
C.  2,000 ml
D.  20,000 ml


5. Which fraction is each of the two models above equivalent to?
A.  1/3
B.  2/4
C.  4/6
D.  8/12

6. On Monday, Carrie and her family traveled 792 miles. On Tuesday they traveled another 403 miles. About how many more miles did they travel on Monday than on Tuesday?
A.  200 miles
B.  300 miles
C.  400 miles
D.  1,200 miles


7. Sarah is measuring how much water her paddling pool holds. Which measure should she use?
A.  centimeters
B.  liters
C.  grams
D.  centiliters

8. Aaron paid a $5.00 bill for his lunch. He bought a hamburger for $1.26, french fries for 65 cents and two drinks for 85 cents each. How much money did he get back?
A.  $3.74
B.  $1.39
C.  $2.24
D.  $4.24


9. Mark is Anna’s older brother. Mark is 8 years old on the 26th of October. Anna celebrates her birthday on the 19th of April. What extra piece of information will you need in order to find out the difference between their ages?
A.  Mark’s birthday
B.  Today’s date
C.  Anna’s age
D.  Anna’s birthday

10. Jordan has a new puppy. She wants to put a rectangular fence around her yard, which is 65 feet on one side, and 80 feet on another side. How much fence does she need?
A.  145 feet
B.  160 feet
C.  290 feet
D.  580 feet


Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: