Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 4

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 4


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 4 Vòng 16


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.


1. Vicki placed four straws on her table. Which two straws appear to be perpendicular to each other?
A.  straws 1 and 2
B.  straws 1 and 3
C.  straws 2 and 4
D.  straws 2 and 3
A group of children carried out a survey on shoes. Here are their results. Use the graph and chart to answer the following questions.
2. According to the graphs above, how many children wear lace-up shoes?
A.  16
B.  20
C.  22
D.  24
3. There are 16 children wearing one type of shoe. Which type of shoe do they wear?
A.  velcro
B.  buckle
C.  lace up
D.  slip-on
4. How many children wear shoes that are size 4 or larger?
A.  17
B.  21
C.  23
D.  28
5. How many children were in the shoe survey altogether?
A.  30
B.  70
C.  80
D.  100


6. A bar of chocolate has 64 squares. Emma wants to make the chocolate last, so she eats half of the chocolate on Monday. On Tuesday she eats half of the remaining chocolate. How much chocolate (in number of squares) is left?
A.  63
B.  32
C.  24
D.  16

7. There are pictures of cows in the circles on the wall in Brad C’s cave. There are 11 cows in circle A and 9 cows in circle B. Five of the cows are in both circle A and B. How many cows are in the circles?
A.  20
B.  15
C.  14
D.  12

8. Look at the trapezoid shapes below. Which pair of trapezoids shows a slide?
A.  
B.  
C.  
D.  

9. Last summer, about 5,885 people visited Santa Maria Park each day for 5 days. What is the closest approximation for the total number of park visitors for those 5 days?
A.  3,000
B.  30,000
C.  300,000
D.  3,000,000

10. Karen needs to measure the width of her living room for a new carpet. Which of these units of measure should she use?
A.  millimeters
B.  miles
C.  feet
D.  kilometers


Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: