Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 4

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 4


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 4 Vòng 15


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.
1. What is the least amount of money you need to pay if you buy exactly 12 apples from Neno’s Market?
A.  $5.00
B.  $6.50
C.  $9.00
D.  $12.00


2. Samuel’s dog had 8 puppies. Each puppy was either all black, all tan, or all white. There were 2 black puppies. There were twice as many white puppies as tan puppies. How many white puppies did Samuel’s dog have?
A.  2
B.  3
C.  4
D.  5
3. Maria will spin the arrow on one of the three spinners shown above. If the arrow stops on yellow or orange, she will win a prize. Which spinner will give Maria the best probability of winning a prize?
A.  Spinner A
B.  Spinner B
C.  Spinner C
D.  She will never have the chance to win based on the spinners above.
4. Linda helped her teacher set up 2 tables for food at the school fair. The tables are touching each other as shown in the picture above. What is the length of Table A ?
A.  1 meter
B.  2 meters
C.  3 meters
D.  4 meters


5. What is the width of Table A ?
A.  1 meter
B.  2 meters
C.  3 meters
D.  4 meters


6. Linda is going to decorate the outside edges of the joined tables, except where the tables are touching. What is the perimeter of the joined tables?
A.  12 meters
B.  14 meters
C.  16 meters
D.  18 meters
7. In the pattern shown, every two numbers next to each other add up to the number above them. What should be the missing number for the blank circle?
A.  10
B.  11
C.  12
D.  13


8. If you round 37 to the nearest ten, what number will you get?
A.  50
B.  40
C.  30
D.  20
9. In the number model above, a big square represents 1. Which decimal is less than the value represented by the model?
A.  2.45
B.  2.55
C.  3.52
D.  4.42


10. What is the answer to this problem: 20 × 100 = ?
A.  20
B.  200
C.  2,000
D.  20,000
Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: