Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 4

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 4


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 4 Vòng 15


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.


1. Which symbol makes the number sentence true?
A.  
B.  
C.  
D.  

2. What is the product of this expression, $8.30 x 16 = ?
A.  $74.10
B.  $74.16
C.  $132.80
D.  $132.86

3. Which figure does NOT have a line of symmetry?
A.  
B.  
C.  
D.  

4. Which tool can be used to measure the length of a pencil?
A.  calender
B.  clock
C.  ruler
D.  thermometer

5. Which property of multiplication does 2 x 0 show?
A.  addition property
B.  property of one
C.  grouping property
D.  property of zero


6. Use your mental math skills. What is the sum of the calculation above?
A.  1,466
B.  7,546
C.  7,566
D.  8,446


7. Risa built a tower with ten blocks. Among the ten blocks, 1/10 of them are red and 6/10 of them are blue. The rest of the blocks are yellow. What fraction of the blocks are yellow?
A.  1/10
B.  3/10
C.  4/10
D.  5/10

8. Pam scored 27 points in a basketball game. Ann scored 8 points. How many more points did Pam score than Ann?
A.  9
B.  19
C.  21
D.  35

9. Which of the following statements is true?
A.  28,539 > 28,639
B.  28,080 > 28,800
C.  28,039 > 28,003
D.  28,010 > 28,140


10. What is the estimated sum for the expression above?
A.  $4.00
B.  $5.00
C.  $6.00
D.  $7.00


Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: