Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 4

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 4


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 4 Vòng 14


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.
1. Look at the figure above. It is formed by 3 shapes. Which group of shapes is used to form the figure?
A.  2 hexagons and 1 triangle
B.  3 trapezoids
C.  1 hexagon, 1 trapezoid, and 1 triangle
D.  1 trapezoid and 2 triangles


2. Every week, Milo changes the security code on his computer. He follows these steps to come up with a new code. Step 1: He finds the fifth word on the fifth page of that day’s newspaper. Step 2: He finds the number that goes with each of the letters in that word (A = 1, B = 2, and so on). Step 3: He adds all the numbers for the letters in the word. The total number is his security code. Today, the first sentence on the fifth page is, "The new sculpture made of steel was placed in the town square today." What is Milo’s new security code?
A.  21
B.  39
C.  44
D.  90


3. The temperature in the food freezer was 70°F when it was plugged in at 12:00 noon. If the temperature went down 8°F every hour, what was the temperature in the freezer at 3:00 PM?
A.  28°F
B.  46°F
C.  54°F
D.  62°F
4. Estimate the four lengths above. According to the ruler, which line segment is closest to 3 inches long?
A.  Length A
B.  Length B
C.  Length C
D.  Length D


5. If A × 8 = 96, what is the value of symbol A ?
A.  12
B.  88
C.  104
D.  768
6. Look at the picture. The flag has changed its position from the lower one to the upper one. What was done to the flag?
A.  a slide
B.  a flip
C.  a turn
D.  a turn and a slide


7. Which is the best unit to describe the amount of water in a swimming pool?
A.  cup
B.  pint
C.  quart
D.  gallon


8. Brett has been taking care of his neighbor’s dog for 7 days. Brett walked the dog outside 3 times a day. In all, how many times did Brett walk the dog out?
A.  7
B.  10
C.  21
D.  28


9. Apply a simple technique to compute this problem quickly: 900 – 201 = ?
A.  699
B.  700
C.  701
D.  799


10. The sum of 989 and 13 is between which two numbers?
A.  1,300 and 1,450
B.  900 and 1,050
C.  1,100 and 1,250
D.  700 and 850
Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: