Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 4

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 4


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 4 Vòng 14


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.


1. What are the fractions that match the models show above?
A.  
B.  
C.  
D.  

2. Tyrone is trying to win a prize at a carnival. He has to guess the number of jelly beans in a jar to win the prize. He guesses that there are three thousand, twenty-five jelly beans in the jar. Which of these shows his guess?
A.  3,025
B.  3,205
C.  3,225
D.  3,252


3. Look at the picture frame above. What is the perimeter of the frame?
A.  70
B.  35
C.  24
D.  12

4. Which is the same as 4,156?
A.  41 + 56
B.  415 + 6
C.  400 + 100 + 50 + 6
D.  4,000 + 100 + 50 + 6


5. Which shape completes the rectangle?
A.  
B.  
C.  
D.  


6. Which number belongs in the box?
A.  8
B.  11
C.  18
D.  28


11, 18, 25, 32, 39, _______, 53

7. Which of the following numbers should be added to the blank to complete the pattern?
A.  43
B.  45
C.  46
D.  49


$200, $100, $50, $25, _______, $6.25

8. Which of the following amounts should be added to the blank to complete the pattern?
A.  $5.00
B.  $10.00
C.  $12.50
D.  $20.00


9. According to the chart above, how much more is 3 roller coaster rides than 2 ferris wheel rides?
A.  $0.25
B.  $0.75
C.  $1.00
D.  $1.50

10. What is the place value for the digit 8 in 87,457?
A.  hundreds
B.  thousands
C.  ten thousands
D.  hundred thousands


Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: