Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 4

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 4


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 4 Vòng 14


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. Leslie lives at Six Hundred Four Windsor Lane. Thomas lives at Three Hundred Eighty-Eight Windsor Lane. What is the difference between these two street numbers?
A.  316
B.  226
C.  206
D.  216


2. Sue asked 40 students what their favorite foods are. She separated the votes between boys and girls. These were her results as show above. Based on the information, which of the following statements is correct?
A.  All of the girls chose pizza or ice cream.
B.  None of the boys chose sandwiches.
C.  Some of the girls chose sandwiches.
D.  Some of the boys chose pizza.


3. Which is the length of the crayon to the nearest half inch?
A.  2
B.  2.25
C.  2.5
D.  3

4. What is another way to write 658?
A.  6,000 + 5,000 + 80
B.  6,000 + 50 + 8
C.  600 + 50 + 8
D.  60 + 500 + 8


5. What type of calculation will complete the math statement above?
A.  add
B.  subtract
C.  multiply
D.  divide


6. If the paper clip is 2 inches long, about how long is the pencil?
A.  3 inches
B.  4 inches
C.  6 inches
D.  10 inches

7. The Davis family traveled 648 miles on their vacation this year. To the nearest hundred, about how many miles did they travel?
A.  600
B.  640
C.  650
D.  700


Cody and Malcolm played 39 games of checkers. Malcolm won 13 games. How many games did Cody win?

8. Which operation will solve the problem above?
A.  39 add 13
B.  39 subtract 13
C.  39 multiply by 13
D.  39 divide by 13

9. Which unit is used to measure the height of a door?
A.  mile
B.  kilometer
C.  foot
D.  milimeter

10. Darion visited his friends who live near a beach. He brought back shells to give to the children in his class. He had 125 shells and gave 5 shells to each child. What should you do to find out how many children received shells from Darion?
A.  add
B.  subtract
C.  multiply
D.  divide


Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: