Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 4

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 4


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 4 Vòng 13


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.
1. Study the picture pattern above. Which letter pattern below matches the picture pattern?
A.  F B F B F B
B.  F B D F B D
C.  F F F B B B
D.  F B F F B F
2. A fraction of the marbles above is shaded. Which figure below is shaded to represent a fraction of the same value?
A.  
B.  
C.  
D.  
3. The first four figures in a pattern are shown above. If the pattern continues this way, how many blocks are needed to make 6 steps?
A.  15
B.  18
C.  21
D.  23


4. What is the answer to this multiplication problem: 56 × 74 = ?
A.  120
B.  130
C.  3,144
D.  4,144


5. Ms. Lynn wants to distribute 568 pencils evenly to 4 classes in her fifth grade. How many pencils should each class get?
A.  564
B.  142
C.  140
D.  112


6. In the fourth grade of Spring Crest Elementary School, there are ninety-three girls and eighty-seven boys. How many students are in the fourth grade?
A.  182
B.  181
C.  180
D.  810


7. A technique of faster math is selecting easy numbers to compute them first. Try this one: 9 × 4 × 25 = ?
A.  90
B.  100
C.  360
D.  900


8. José is making a five-sided sign. Which figure has exactly five sides?
A.  decagon
B.  hexagon
C.  pentagon
D.  trapezoid


9. Each of the letters of the word RIVERBED is written on a separate card and placed in a bag. If one letter is chosen at random, which statement is true?
A.  The probability of choosing an R is greater than choosing an E.
B.  The probability of choosing an E is greater than choosing an R.
C.  The probability of choosing an R or an E is the same.
D.  There is not enough information given.


10. The quotient of 756 ÷ 8 is between which two numbers?
A.  8 and 10
B.  11 and 13
C.  80 and 100
D.  110 and 130
Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: