Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 4

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 4


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 4 Vòng 13


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.


1. The students of Smart Chess Club sold cookies to make money for their state competition trip. According to the graph above, how many students sold more than 35 boxes of cookies?
A.  2
B.  3
C.  4
D.  5

2. What method do you use to find the mean for the scores 80, 84, and 90?
A.  add the first two numbers, divide by two, then add the third
B.  add the lowest grade and highest grade, and divide by two
C.  subtract the lowest from the highest
D.  add all the numbers and divide by three


3. Which shape is missing from the figure above?
A.  
B.  
C.  
D.  

4. Peter was born in 1981. His sister, Sally, was born four years before him. His brother, Ryan, was born nine years after Sally. In what years were Sally and Ryan born?
A.  1972 and 1985
B.  1977 and 1986
C.  1977 and 1990
D.  1985 and 1996

5. Which numbers are in order from greatest to least?
A.  32.14, 34.01, 31.24, 30.41
B.  31.24, 32.14, 30.41, 34.01
C.  34.01, 32.14, 31.24, 30.41
D.  30.41, 31.24, 32.14, 34.01

6. If you were counting by 4s, what would be the next number after 358?
A.  360
B.  362
C.  364
D.  368


Front-end estimation means using the front digits to estimate values. For example: 30 x 429 => 30 x 400 =12,000.

7. If you use front-end estimation, what is the value of $3.05 + $2.10 + $3.29?
A.  $7
B.  $8
C.  $9
D.  $10

8. Which for the following expression is the same as (7 + 5) x 2 = ?
A.  7 + (5 x 2)
B.  7 x (2 + 5)
C.  (6 + 6) x 2
D.  (6 + 2) x 6


9. What does the figure above represent?
A.  ray
B.  line
C.  angle
D.  segment

10. What 2-digit even number between 40 and 50 is a multiple of 7?
A.  42
B.  47
C.  48
D.  49


Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: