Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 4

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 4


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 4 Vòng 13


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.


1. The rectangle above consists of six squares. What part of the rectangle is shaded?
A.  2/6
B.  3/6
C.  4/6
D.  5/6

2. Elena has a thermometer outside her window. She has been keeping track of the temperature outside. On Thursday, the temperature was 72 degrees. On Friday, it was 69 degrees. On Saturday, it was 83 degrees, and on Sunday, it was 86 degrees. If Elena wants to see how the temperature changed during the four days, what should she do?
A.  guess and check
B.  make a simple problem
C.  work backwards
D.  make a graph

3. Look at the number 5,742. If the numeral 7 is replaced with 3, how would the number change?
A.  It would be 40 smaller.
B.  It would be 40 bigger.
C.  It would be 400 smaller.
D.  It would be 400 bigger.


4. What operation should go in the box to complete the statement above?
A.  addition
B.  subtraction
C.  division
D.  multiplication

5. Keiko wants to measure the distance from his house to school. It takes him fifteen minutes to get to school by car. Which unit would be BEST for measuring the distance from Keiko’s house to school?
A.  centimeter
B.  meter
C.  mile
D.  foot


6. Which statement describes the figures above correctly?
A.  all the same kind of shape
B.  all perpendicular
C.  all symmetrical
D.  all parallel

7. There are 20 seats on a bus. There are three children in each seat. How many children are on the bus?
A.  20
B.  50
C.  60
D.  70


8. Which fraction is less than 9/12 but greater than 5/12?
A.  5/12
B.  7/12
C.  9/12
D.  11/12


9. Which number sentence correctly represents this picture?
A.  5 + 5 + 5 + 5 = 20
B.  5 + 5 + 20 = 30
C.  6 x 5 = 30
D.  6 x 6 = 30


10. Base on statement above, what is the answer in the square block?
A.  1/5
B.  3/5
C.  1/10
D.  3/10


Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: