Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 4

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 4


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 4 Vòng 12


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.


1. Study the following figures. Which of them has a line of symmetry?
A.  
B.  
C.  
D.  
Sudoku is a simple game of logic, whose name originated in Japan. The object is to complete the grid such that every row, every column, and every 3x3 block contains the numbers from 1 to 9.


2. To solve the Sudoku puzzle above, what number should you put in the position of the circle (row 5, column 2)?
A.  3
B.  5
C.  9
D.  2
3. Which of the following fractions would be located between points G and H on the number line shown above?
A.  2 1/4
B.  3 1/4
C.  4
D.  4 1/4
4. Look at the arrow and the dotted line segment. Which of the following shows the arrow and the dotted line segment after the arrow is flipped over the dotted line segment?
A.  
B.  
C.  
D.  
5. Which of the following shapes fits into the puzzle?
A.  
B.  
C.  
D.  


6. An admission ticket to a zoo cost $8. For every 9 tickets bought, one ticket was given free. If a group of tourists paid $392 for the tickets, how many tourists were there in the group?
A.  50
B.  54
C.  56
D.  60


7. If Lucas takes 16 minutes and 30 seconds to run 3 miles and he wants to run it in 15 minutes and 15 seconds, how many seconds faster will he have to run each mile?
A.  20 seconds
B.  22 seconds
C.  25 seconds
D.  28 seconds
8. Which campsite is only a translation from Campsite 1?
A.  Campsite A
B.  Campsite B
C.  Campsite C
D.  Campsite D9. Which object is the same as the one above?
A.  
B.  
C.  
D.  


10. Travis and John run the Luna Observation Center outside Mexico City. 0° is at the eastern horizon and 180° is at the western horizon. If the moon rises at 6 pm and sets at 6 am, to what degree will the telescope be pointing to see the moon at midnight?
A.  60°
B.  90°
C.  120°
D.  180°
Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: