Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 4

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 4


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 4 Vòng 12


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.


1. There are two funny clowns named Momo and Coco at the birthday party. Momo has 5 balloons in his hand. Coco has two times as many balloons as Momo. How many balloons does Coco have?
A.  52
B.  15
C.  10
D.  7

2. In the front lawn, there is a tall ant hill. Inside the anthill, there are 2375 brown ants. Then, 1967 ants leave the anthill to find food. What is the difference when you subtract 1967 from 2375?
A.  1203
B.  500
C.  408
D.  147


3. Yolanda goes to the store because she wants to make a fruit salad with strawberries, peaches, and bananas. Which measurement tool should Yolanda use to weigh the bananas shown above?
A.  
B.  
C.  
D.  

4. A black button falls off of Dawn’s new coat. She keeps the button in her pocket so her mom can sew it back on. If the radius of Dawn’s black button is 5 cm., then what is its diameter?
A.  5 cm
B.  10 cm
C.  25 cm
D.  50 cm


5. Adam is using an input/output table in math class. If the pattern continues, what will be the last output number?
A.  16
B.  17
C.  18
D.  19

6. Gabriella and Jennie are painting stripes on old chairs that they found in the garage. Gabriella paints 22 more stripes than Jennie. They painted 272 stripes in all. How many stripes did Gabriella paint?
A.  294
B.  250
C.  147
D.  125


7. Ryan is playing basketball with his friends. Every time he dribbles the ball, he says a new number. His friends notice a pattern, which is shown above. Which rules describes how to find Ryan’s next number?
A.  add 3
B.  add 4
C.  multiply by 2 and subtract 1
D.  multiply by 5


8. Many students were hoping to play softball outside, but it started to rain. Now, the students can play either soccer or basketball in P.E. today. What number is a good estimate for the total number of students playing soccer or basketball in P.E.?
A.  140
B.  150
C.  160
D.  170

9. There are about 500 people at the water park today. The water slide is the most popular attraction. Which of the numbers below does not round to 500 when you round to the nearest hundred?
A.  451
B.  498
C.  539
D.  551


10. In Ms. Redman’s science class, there are tables that have enough space for 4 students. If there are 8 tables in all, what is the greatest number of students that can use the tables in Ms. Redman’s class?
A.  12
B.  28
C.  30
D.  32


Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: