Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 4

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 4


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 4 Vòng 12


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.


1. Look at the grid above. Which of the following points is on the line segment MO?
A.  (3, 4)
B.  (3, 5)
C.  (4, 5)
D.  (5, 5)

2. Darnell collected 15 shells on Wednesday and 11 shells on Thursday. What operations would you use to figure out the average number of shells Darnell collected per day?
A.  division and subtraction
B.  multiplication and division
C.  subtraction and addition
D.  addition and division

3. Louis wants to buy a chicken sandwich for $1.83. He has 3 quarters, 4 dimes, 1 nickel, and 2 pennies. How much more money does Louis need?
A.  70 cents
B.  61 cents
C.  54 cents
D.  43 cents

4. An apple pie was cut into 10 equal pieces. Bill ate 2 pieces and Ramona ate 2 pieces. What fraction stands for the pieces that are left?
A.  one and six tenths
B.  one and four tenths
C.  six tenths
D.  four tenths

5. Lake Spring Elementary and Bright Water Elementary will visit NASA mission control center next Saturday. 495 students in Lake Spring elementary and 367 in Bright Water Elementary plan to go. How many students from the two schools are expected to visit NASA next Saturday?
A.  128
B.  752
C.  848
D.  862

6. Which money amount shows the value of seven dimes?
A.  $0.07
B.  $0.70
C.  $7.00
D.  $70.00


3, 6, 9, 12

7. Look at the pattern of numbers. Which statement is true about these numbers?
A.  All of the numbers are even.
B.  All of the numbers are odd.
C.  All of the numbers are greater than or equal to 3.
D.  All of the numbers are less than or equal to 3.

8. About how much does an apple weigh?
A.  4 grams
B.  4 kilograms
C.  4 ounces
D.  4 pounds

9. In Texas Spelling Bee contest, Helen reviewed 248 words and passed the first round. She reviewed 736 words to get ready for the second round. How many more words did Helen review for the second round than for the first round?
A.  488
B.  498
C.  518
D.  598

10. Robert had 53 special rocks in his collection. He gave 22 of them to Cindy. About how many special rocks did he have left then?
A.  10
B.  20
C.  30
D.  40


Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: