Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 4

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 4


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 4 Vòng 12


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.


1. Which fraction is the same as the figure above?
A.  
B.  
C.  
D.  

2. Which answer shows 2,937 rounded to the nearest ten?
A.  3,000
B.  2,940
C.  2,930
D.  2,900


3. Which point is located by ordered pair (6, 5)?
A.  M
B.  L
C.  K
D.  J

4. Tyrone bought 8 apples, 3 oranges, 2 boxes of cereal, 4 bananas, and 2 jars of jam. How many pieces of fruit did Tyrone buy?
A.  11
B.  15
C.  17
D.  19

5. Which of the following is another way of representing 23,642?
A.  200 + 30 + 6 + 4 + 2
B.  2,000 + 300 + 60 + 4 + 2
C.  20,000 + 3,000 + 600 + 40 + 2
D.  200,000 + 30,000 + 6,000 + 400 + 20

6. What is 6,579 rounded to the nearest ten?
A.  6,580
B.  6,600
C.  7,000
D.  7,080


7. What time is shown on the clock above?
A.  3:10
B.  3:50
C.  4:10
D.  4:50

8. Which of the following facts is in the same fact family as 40 ÷ 5 = 8?
A.  40 x 5 = 200
B.  40 x 8 = 320
C.  5 x 4 = 200
D.  5 x 8 = 40


9. Four friends each had the same size candy bar. Diego ate 1/2 of his bar. Casey ate 2/3 of his bar, Jeff ate 3/4 of his bar, and Kyle ate 5/8 of his bar. Who ate the MOST of his candy bar?
A.  Diego
B.  Casey
C.  Jeff
D.  Kyle

10. Which is NOT a procedure for checking 205 x 3 = 615?
A.  205 divided by 3
B.  205 + 205 + 205
C.  615 divided by 3
D.  615 divided by 205


Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: