Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 4

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 4


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 4 Vòng 11


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.
1. The first ten shapes in a pattern are shown below. Lionel is making the pattern by repeating the first six shapes in the same order as shown in the picture. If Lionel continues the pattern in the same way, what will be the 16th shape in the pattern?
A.  
B.  
C.  
D.  


2. Juan has a metal bar that is 140 inches long. He needs smaller pieces that are 2.5 inches long. What is the greatest number of smaller pieces he can cut from the bar?
A.  30
B.  47
C.  56
D.  350
3. Study the pattern above, what is the missing number?
A.  52
B.  56
C.  64
D.  72


4. John drew a robot using only rectangles and hexagons. Which drawing could be John's?
A.  
B.  
C.  
D.  
5. Which could be the top view of the cubes above?
A.  
B.  
C.  
D.  
6. If the pattern above continues, how many marbles are there in Pattern 1001?
A.  4000
B.  4001
C.  4010
D.  4100
7. Andrew has these buttons to use for a design. Which of the following questions about these buttons could you use probability to solve?
A.  How many more white buttons than gray buttons does Andrew have?
B.  How many buttons does Andrew have in all?
C.  If Andrew gives 2 buttons to Cissy, how many will be left?
D.  If Andrew picks 1 button without looking, what color is it most likely to be?


8. A carpenter has a plywood board that is 8 feet long and 4 feet wide. He will cut a rectangular piece from the plywood that has a perimeter of 22 feet. Which could be the length and width of the rectangular piece?
A.  6 ft by 4 ft
B.  7 ft by 4 ft
C.  6 ft by 3 ft
D.  5 ft by 4 ft


9. Myra plans to cover her kitchen floor with square tiles that are 12 inches along an edge. Her kitchen floor is shaped like a rectangle with a length of 5 feet and a width of 4 feet. Myra will place the tiles so that there are no gaps. What is the minimum number of tiles that Myra will need to cover the floor?
A.  9 tiles
B.  11 tiles
C.  18 tiles
D.  20 tiles
10. A drawing of Mario's garden is shown above. What is the perimeter of the garden?
A.  180 feet
B.  150 feet
C.  160 feet
D.  130 feet
Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: