Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 4

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 4


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 4 Vòng 11


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.


1. Ray ordered a cheese pizza from Mario’s Flying Pizza. He wanted pepperoni and mushroom toppings to be added to his pizza. According to the sign above, how much did Ray’s pizza cost?
A.  $7.89
B.  $8.25
C.  $9.19
D.  $12.25
2. Ray gave the cashier $20.00 to pay for the pizza. How much change should he receive?
A.  $9.00
B.  $10.81
C.  $12.00
D.  $15.00

3. Wendy leaves her door ajar at night. The door is left open at an acute angle. Which of the following could be how wide Wendy’s door stays open at night?
A.  
B.  
C.  
D.  


4. Eric and Conner are working together on a science project. Eric has completed 2/5 of the project. Conner has completed 3/8 of the project. How much of the project has been completed?
A.  5/13
B.  5/40
C.  1/8
D.  31/40

5. Chloe loves to write, but she ran out of paper. She is going to Office Depot to buy notebooks. She wants one for journaling, one for her novel, one for her poetry, and one for future writing ideas. Each of the 4 notebooks cost $2.00. Chloe gave the cashier $10.00. Which of these operations should Chloe use to find out how much change she should received?
A.  multiply then divide
B.  add then divide
C.  add then multiply
D.  multiply then subtract


6. Kevin hung a sign on his bedroom door to let his little sister know she has to knock before entering his room. Shape ABCD, shown above, is the same shape as Kevin’s sign. How many angles in Kevin’s sign are obtuse?
A.  1
B.  2
C.  3
D.  4


7. Hilary is drawing a picture in art class. So far her picture looks like the image above. What is the name for the line segment shown in the circle?
A.  chord
B.  radius
C.  diameter
D.  circumference


8. Roger went to a music store with $25.00. The costs of the CDs he bought were $10.99, $6.15, and $5.99. Roger gave the cashier $25 for the CDs. About how much change did Roger get back?
A.  $2.00
B.  $3.00
C.  $5.00
D.  $6.00


9. Madison took out a mortgage on her house for 538,249 dollars. She has paid off 246,713 dollars of her mortgage. How much does Madison still have left to pay on her house?
A.  291,536
B.  294,532
C.  391,526
D.  394,522

10. Mr. Hudson is a librarian at the Sugar Land Library. Today, he is packing 126 books into boxes and shipping them to Community H.E.A.R.T. Each box holds 9 books. How many boxes will the Mr. Hudson need?
A.  12 boxes
B.  13 boxes
C.  14 boxes
D.  15 boxes


Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: