Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 4

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 4


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 4 Vòng 11


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.


1. Gavin is designing his new pool. He would like to make it into the shape above. What is the area of the pool Gavin designed?
A.  20 square units
B.  22 square units
C.  24 square units
D.  26 square units

2. Carol wanted to fill her one-liter water bottle with water from the water fountain. However, her water bottle didn’t fit so she grabbed a smaller container. She took the water from the smaller container and poured it into her water bottle. Carol had to fill the small container 4 times in order to fill her water bottle completely. Which of the following containers did Carol use?
A.  
B.  
C.  
D.  


3. Evan is celebrating Thanksgiving at his house. He wants to help his mom cook the turkey. The turkey was put into the over at the time shown on the clock above. Evan is supposed to set the timer so the turkey can come out of the oven at 5:00. For how long will Evan need to set the timer?
A.  2 hours 45 minutes
B.  3 hours 45 minutes
C.  3 hours 30 minutes
D.  4 hours 40 minutes


4. Jan’s soccer practice started at 6:00 P.M. yesterday. She arrived 12 minutes before the practice started. What time did Jan arrive at the soccer practice?
A.  5:48 P.M.
B.  5:58 P.M.
C.  6:02 P.M.
D.  6:12 P.M.

5. Each of the students in Christian’s art class were given a different shape to make out of paper-mâché. Christian’s shape has 6 faces. Which of the following could be Christian’s shape?
A.  
B.  
C.  
D.  


6. Ella is going to make a map of her hometown. So far she has drawn the four street shown above. Which lines in Ella’s map represent parallel streets?
A.  AB and CD
B.  GH and EF
C.  CD and EF
D.  AB and GH

7. Caden drove from Key West, Florida to Alaska then back to Key West. His total trip was ten thousand, two hundred, twenty six miles. Which of the following is another way Caden can write ten thousand, two hundred, twenty six?
A.  1,026
B.  1,226
C.  10,226
D.  12,026

8. Julia loves trail mix. She especially loves the M&M's that are in trail mix. Julia brought a bag of trail mix to school. Julia ate 2/5 of the M&M's that were in the bag. Which of the following is the same as 2/5?
A.  4/7
B.  7/10
C.  6/8
D.  4/10

9. Alex and his family all have birthdays that land on a day of the month that is a multiple of 6. Which set below contains only multiples of 6?
A.  6, 12, 18, 24, 30
B.  3, 6, 12, 24, 30
C.  6, 12, 18, 24, 28
D.  3, 6, 9, 12, 18


10. Sally is at the Gap looking for a shirt and pair of pants to wear to a big Fourth of July party. She decide to buy the clothes above. About how much money Sally will need to spend on those two items?
A.  $10.00
B.  $15.00
C.  $20.00
D.  $25.00


Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: