Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 4

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 4


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 4 Vòng 11


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.


1. Children’s drawings are to be hung in a line, as shown in the picture above. Drawings that are hung next to each other share a tack. How many tacks are needed to hang 12 drawings this way?
A.  11
B.  12
C.  13
D.  24


2. The picture above shows a model of a new bank building. If you were to look at this figure from the air, which of the following figures would you see?
A.  
B.  
C.  
D.  


3. The Yellowstone Drugstore in Shoshoni is famous for its malts and shakes. Which is the BEST estimate for the number of malts and shakes sold altogether in 1995 and 1996?
A.  60,000 malts and shakes
B.  68,000 malts and shakes
C.  75,000 malts and shakes
D.  80,000 malts and shakes


4. If both the triangular and the square quilt pieces above have the same perimeter, what is the length of each side of the square piece?
A.  4
B.  5
C.  6
D.  7

5. Grant is making hot chocolate for his class. He wanted to buy a gallon of milk but the store only has quarts. How many quarts should he buy?
A.  2 quarts
B.  4 quarts
C.  6 quarts
D.  8 quarts

6. Which of these shows 87 rounded to the nearest ten?
A.  80
B.  85
C.  90
D.  97


7. What number comes next on this number line?
A.  69
B.  70
C.  71
D.  72


8. What is the perimeter of the rectangle above?
A.  62 inches
B.  72 inches
C.  36 inches
D.  288 inches

9. Yolanda changed the 5 in the number 34,523 to a 7. How did she change the value of the number?
A.  increased by 200
B.  increased by 2,000
C.  decreased by 200
D.  decreased by 2,000

10. Elliot was putting together gift bags to give out at his party. He had 65 small toys to put in the bags for five people invited to his party. What would you do to find out how many toys he put in each bag?
A.  add
B.  subtract
C.  multiply
D.  devide


Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: