Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 4

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 4


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 4 Vòng AAAAAAAAAA


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. Matt can type approximately 48 words per minute. About how many words can he type in an hour?
A.  4800 words per hour
B.  500 words per hour
C.  3000 words per hour
D.  50 words per hour


2. According to the ruler, about how many centimeters long is the belt buckle pictured above?
A.  5 cm
B.  6 cm
C.  7 cm
D.  8 cm

3. The amount of water in a full bathtub is BEST measured in __________.
A.  kilometers
B.  grams
C.  milliliters
D.  litters


4. What is the rule for the number pattern above?
A.  add 5, subtract 4
B.  multiply by 2, subtract 4
C.  add 6, divide by 3
D.  multiply by 6, divide by 3

5. A room measures 9 feet by 12 feet. What is a reasonable estimate of the area of the floor?
A.  20 square feet
B.  40 square feet
C.  120 square feet
D.  200 square feet

6. Which of the following measurements best estimates the length of an automobile?
A.  4.5 meters
B.  45 meters
C.  450 meters
D.  4500 meters


7. Richard and Julie have new sticker books. Richard will put 4 stickers in his book every day and Julie will put 6 stickers in her book every day. How many stickers will Richard have when Julie has 30 in her book?
A.  20
B.  24
C.  30
D.  36


8. Ms. Reilly’s class took a survey of favorite animals. The graph above shows the results. How many more students chose cats than those chose dogs?
A.  2 more students
B.  3 more students
C.  4 more students
D.  13 more students


9. Adam is going to pick a chip from one of the boxes without looking. From which box would Adam be MOST LIKELY to get a chip numbered 15?
A.  Box A
B.  Box B
C.  Box C
D.  He has equal chances with all three boxes.

10. Amy flips a quarter and it lands heads up. When she flips it again it will
A.  probably be tails up.
B.  probably be heads up.
C.  definitely be tails up.
D.  have an equal chance of being heads or tails up.


Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: