Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 4

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 4


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 4 Vòng 10


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. Kevin plays for the Cannon High School basketball team. At the big game last week, his team was victorious with 42 points. Kevin scored a total of 18 points. Which expression should be used to find the points scored by Kevin's teammates?
A.  
B.  
C.  
D.  

2. Alice is excited that it’s School Spirit Week. She is decorating a hallway in the English department with posters containing famous quotes. Alice needs to know the length of the hall so she knows how many posters to make. What unit of measurement should Alice use to measure the hallway?
A.  liters
B.  feet
C.  kilograms
D.  cups


3. Shannon and Felicity are playing a game using the spinner above. Shannon doesn’t think the game is fair. Shannon gets a point every time she spins a 9. Felicity gets a point every time she spins a 5. What is the probability of the arrow landing on the number 5?
A.  1 out of 8
B.  2 out of 8
C.  3 out of 8
D.  4 out of 8


4. Billy planted a tomato plant. Its original height was four inches. He recorded its height every Monday for 8 weeks as shown in the graph above. How many inches did the plant grow between the third and fifth weeks?
A.  4 inches
B.  9 inches
C.  13 inches
D.  22 inches

5. Marilyn has a bag containing marbles of the following colors: 6 blue, 4 pink, 5 yellow, 3 white, and 2 green. If Marilyn takes one marble out of the bag without looking, what marble is she least likely to get
A.  blue
B.  white
C.  green
D.  pink
6. Marilyn wants an equal chance of getting a blue or a pink marble. How many more pink marbles does she need to add to the bag?
A.  1 pink marble
B.  2 pink marbles
C.  3 pink marbles
D.  4 pink marbles


7. Cathy is walking her dog, Fido, around the perimeter of Lilac Park, shown above. If Fido was only walked around the perimeter one time, how far did they go?
A.  140 feet
B.  280 feet
C.  2,800 feet
D.  4,800 feet


8. Cristina read 24 books last month. The circle graph above shows the portion of the books Cristina read by their subjects. How many science fiction books did Cristina read last month?
A.  3 books
B.  6 books
C.  9 books
D.  12 books


9. Mr. Roper organized the big ball games that took place at Friendship Park yesterday. There were a total of 5 teams, with 3 boys and 4 girls on each team. How many children participated in the ball games Mr. Roper organized?
A.  12
B.  15
C.  20
D.  35


10. James created the number sentences above. He wrote them on his classroom’s whiteboard. He left the classroom for a couple of minutes to go to the bathroom. When James returned, someone had erased one of the numbers from each of his equations. What number was erased from each of James’ equations?
A.  4
B.  5
C.  6
D.  12


Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: