Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 4

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 4


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 4 Vòng 10


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.


3, 5, 8, 10, 13, ___, ___, ___

1. John is keeping track of how many books he has read this month. On the first day, he read 3 books. On the second day, his total was up to 5. On the third day, he had read a total of 8 books. Looking at the pattern above, how many total books would John have read on the sixth, seventh, and eighth days?
A.  16, 18, 21
B.  15, 18, 20
C.  14, 16, 18
D.  15, 18, 21


2. Allison is making decorations for the big dance. She made the poster above to hang up. What will be the next three shapes of the pattern if Allison keeps adding to her poster?
A.  
B.  
C.  
D.  


3. David made the spinner above for a new game he invented. He and his three friends are all going to pick a color. The spinner will land on a color, and whoever chose that color gets a point. According to David’s design, on which color is the spinner most likely to land?
A.  red
B.  blue
C.  green
D.  yellow

4. Jill has 2 apples to make an apple pie. The recipe calls for 6 apples. Which of the following expressions will help Jill find out how many more apples are needed?
A.  
B.  
C.  
D.  

5. Katie has 26 tickets to go on the rides at a fair. Each ride requires 3 tickets. Which of these expressions shows the number of rides Katie can go on?
A.  
B.  
C.  
D.  


6. Kevin just made the soccer team. During his first practice, his coach made him run from one goal to the other. He wants to measure the distance between the two goals on the soccer field so he know how far he is running. Which unit of measurement should he use?
A.  yards
B.  kilometers
C.  miles
D.  centimeters


7. Janice is running a lemonade and cookie stand. A customer walked up and handed her $1.25. The customer wants as many cookies as $1.25 will buy. According to the sign above, how many cookies should Janice give her customer?
A.  1
B.  2
C.  4
D.  5


8. Students in Mrs. Johnson’s class took a survey about their favorite pizza toppings. The results are recorded in the chart above. How many more students chose pepperoni than olive?
A.  7
B.  8
C.  9
D.  10

9. Sean’s favorite pizza topping is the one that is liked by the most students. According to the chart, what is Sean’s favorite pizza topping?
A.  pepperoni
B.  olive
C.  cheese
D.  sausage

10. Tatiana has some markers mixed in a box. They are 3 red markers, 4 blue markers, 2 orange markers, and 1 green marker. If she grabs one marker out of the box without looking, what is the probability that Tatiana will pick an orange marker?
A.  1/5
B.  1/5
C.  1/2
D.  5/1


Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: