Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 4

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 4


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 4 Vòng 10


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.


1. Each boy and girl in the 4th- and 5th-grade classes voted for his or her favorite kind of music. The results are shown above. Which kind of music did the greatest number of students like?
A.  classical
B.  rock
C.  country
D.  other


2. What number is shown by these model blocks?
A.  254
B.  2,054
C.  2,504
D.  20,054


3. Jake wanted to collect all odd number tiles into a bag. Which numbered tiles should go into the bag?
A.  3, 17, 25
B.  8, 36, 44
C.  8, 30, 36, 44
D.  3, 17, 25, 30


4. Which number sentence should be used to check if this problem is correct?
A.  
B.  
C.  
D.  

5. The 21 boys in Jerry’s scout troop went to Farson for ice cream cones. An ice cream cone costs $2.79. If each boy gets an ice cream cone, which is the BEST estimate for the total cost?
A.  $72
B.  $60
C.  $40
D.  $22


6. Brandon always starts his chores at 3:15 PM. According to the statements about his chores, which is the MOST reasonable time to expect Brandon to finish his chores?
A.  3:30 PM
B.  3:45 PM
C.  4:00 PM
D.  4:15 PM


7. Which of the following problems could you solve using the data shown in the graph above?
A.  How many more girls than boys did projects on Wyoming History?
B.  How many students started projects but never finished them?
C.  How many more Wyoming History projects were there than Election of a President projects?
D.  How many Election of a President projects described more than 3 presidents?

8. Marcie counts aloud by fours. Greg counts aloud by sevens. Which number below will both say?
A.  14
B.  21
C.  28
D.  32


9. According to the chart, how many cartons of eggs were sold altogether by Farms A, B, and C last month?
A.  13
B.  130
C.  1,300
D.  13,000

10. There are 3 fifth-grade students and 2 sixth-grade students on the swim team. Everyone’s name is put in a hat and the captain is chosen by picking one name. What are the chances that the captain will be a fifth-grade student?
A.  1 out of 3
B.  1 out of 5
C.  2 out of 3
D.  3 out of 5


Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: