Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 4

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 4


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 4 Vòng 10


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.


1. The pattern above is for making a solid shape. If you fold it along the dotted lines, what shape could you make?
A.  
B.  
C.  
D.  


2. Which of the following figures has the same shape and size as the figure above?
A.  
B.  
C.  
D.  


3. A new hotel is putting a wallpaper border along the top of all four walls just below the ceiling in the meeting room shown above. What is the length of wallpaper border that is needed for the meeting room?
A.  60 feet
B.  42 feet
C.  24 feet
D.  21 feet


4. The scale above is balanced with two pyramids and one cube. Which equation describes the balance shown by the scale?
A.  
B.  
C.  
D.  


5. Gina has 63 cm of red ribbon, 42 cm of white ribbon, and 30 cm of green ribbon. If she puts the three ribbons together end to end, how long will her new ribbon be?
A.  105 cm
B.  1 m, 35 cm
C.  13 m, 5 cm
D.  15 m, 3 cm


6. Carmen has two quarters and two dimes. According to the price list above, which items could she buy at the school store?
A.  3 pencils
B.  1 ruler and 2 pencils
C.  1 pencil, 1 ruler, and 1 eraser
D.  10 erasers


7. Which rule is used in this table to get the numbers in Column B from the numbers in Column A?
A.  Multiply the number in Column A by 4.
B.  Divide the number in Column A by 4.
C.  Subtract 9 from the number in Column A.
D.  Add 9 to the number in Column A.

8. By how much would 217 be INCREASED if the digit 1 was replaced by digit 5?
A.  4
B.  40
C.  44
D.  400

9. The highest point in Wyoming is Gannett Peak at 13,804 feet. The lowest point in Wyoming is Belle Fourche River Valley at 3,100 feet. Which is the BEST ESTIMATE of the difference between the highest and lowest points?
A.  1,000 feet
B.  9,000 feet
C.  11,000 feet
D.  13,000 feet


10. Ms. Hutt asked her students if the answer to the problem above is reasonable. Which statement is most accurate?
A.  The answer is NOT reasonable because 90 – 40 = 50.
B.  The answer is NOT reasonable because 90 – 60 = 30.
C.  The answer IS reasonable because 90 – 50 = 40.
D.  The answer IS reasonable because 100 – 60 = 40.


Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: